เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT3412 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600166
นายดิษฐวัฒน์ ภวชัยยันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
600174
น.ส.ปาริฉัตร ชินวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600540
น.ส.วรกานต์ พรหมพิริยะกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
600864
น.ส.ธรธรรม คำมา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
600915
น.ส.มานิตา แก้วปัญญา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
601289
น.ส.ศศิธร แก้วเรือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
601609
นายณัฐชนน เชิดชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
601840
น.ส.ศิริวรรณ ศรีวิเศษ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
601846
น.ส.ศศิณา ครอบบัวบาน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
611974
นางพิรงรอง ฤทธิรงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
620052
น.ส.กนกวรรณ เขียวเม่น
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
620223
น.ส.ปิยฉัตร แอนโก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
620322
นายกฤษฏิ์ สินพัฒนพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
620802
น.ส.ฌาณิกา ผลกะสิ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
620868
น.ส.วรรณกร ฤกษ์มงคล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
620924
น.ส.ตัฟวารี เดชพลรุ่งเรือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
630130
น.ส.ณิชนันทน์ พฤกษ์สินงาม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
18  
630131
นายศุภกิจ นาวีระ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
19  
630162
นายเจษฎากร มาศิริ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
20  
630355
นายภีมปณต พงษ์ไทย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
21  
630357
น.ส.กุลนิษฐ์ ชิณเกตุ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
22  
640173
น.ส.วิชชุลดา นามมูลตรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
23  
640235
น.ส.วชิรญาณ์ กลิ่นฟุ้ง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
24  
640249
น.ส.ฉัฐกานต์ จำรัสแสง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
25  
640261
น.ส.ธัญวรัตม์ มาลีหวล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
26  
640270
นายพันธวัฒน์ ศรีจำปา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
27  
640775
นายธนพัฒน์ สุมาสา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์