เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT3412 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600162
น.ส.กนกนันท์ นามบำรุง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
600163
น.ส.จันทกานต์ อัตตโนรักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600169
น.ส.ธาริกา เอกอธิโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
600170
น.ส.นันท์นภัส รัตนวลีดิโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
600172
น.ส.ปรียนันท์ เพชรทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
600173
น.ส.ปัญณรัตน์ หารประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
600179
น.ส.ภูมิพิรินทร์ แก้วเครือคำ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
600181
น.ส.ศศินา ไกรพูน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
600183
น.ส.สิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
600208
น.ส.กมนนัทธ์ ฟูเกียรติพงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
600235
น.ส.ณัฏฐณิชา บุตรโพธิ์ศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
600250
น.ส.รสนันท์ อัมระนันทน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
600251
น.ส.ศิรประภา เพ็งลุน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
600278
น.ส.ปนัสยา หมั่นมา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
600288
น.ส.ฐิตาภรณ์ คล่องกิจโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
600290
นายจิรายุ โชคสัมฤทธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
600291
น.ส.จริยา ศรีวะรมย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
600292
น.ส.พนิดา สังข์นุ่ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
600347
น.ส.กนกทิพ ลำมะยศ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
600454
น.ส.รุจิเรข ลิมปภาส
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
600456
นายพีรวัส คูเศรษฐวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
600495
น.ส.เมธาวี เมธาธีระนันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
600511
น.ส.ชลิดา ศรีกระจาย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
600539
น.ส.สุไฮลา กุวิง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
600542
น.ส.นลินทิพย์ สีแสง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
600549
น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีเดช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
600560
น.ส.นวพร แพรดอก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
600594
น.ส.ญาสุมินทร์ หมัดเจริญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
600620
น.ส.ตรีรัตน์ พรรณรังษี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
600662
น.ส.ธีรดา ขวัญเจริญทรัพย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
600822
น.ส.รัตนาวดี ซีประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
600834
น.ส.ภัคพร วิลาสุวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
600863
น.ส.ณัฐมน อัศวภูษิตกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
34  
600866
น.ส.เบญจวรรณ ดอนอุบล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
600947
น.ส.รวิสรา มีลักษณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
601171
น.ส.ตันหยง สงวนไว้
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
601174
น.ส.ศุภิสรา สุตสุนทร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
38  
601179
น.ส.พริมา ศิริลิมประพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
39  
601198
น.ส.ปาระมี วงษ์เวียน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
40  
601199
น.ส.อรรัมภา วงษ์จินดา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
41  
601208
น.ส.กัญญาณัฐ ฉัตรอุทัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
42  
601226
น.ส.ฐิติภา แก้วมงคล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
43  
601263
นายวชิรวิทย์ แปลงกาย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
44  
601285
น.ส.วรพรรณ ขวัญบุญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
45  
601291
น.ส.ตวงกนก เพชรบูรณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
46  
601355
นายศุภวิชญ์ ลาภศิริวัฒน์กุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
47  
601647
น.ส.ปิยภัทร สืบแสงอินทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
48  
601742
นายสุภวัชร กุลอุดมวิวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
49  
601839
นายจิรณัฏฐ์ ก่อถิรวัสส์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
50  
601938
น.ส.ชนิสรา โกศลวิทยานันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
51  
611116
น.ส.พัสวีวรรณ เนื่องจำนงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
52  
611491
MR.ZHUANG MINGYUE
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน