เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT4051 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
570586
นายปัญญานันท์ กล้ารอด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
573470
นายธนภูมิ เจริญสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
573518
น.ส.เสาวลักษณ์ เชื้อภักดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
580069
นายภาณุวิชญ์ อนุศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
590050
น.ส.มาธุวีร์ นาคะเสถียร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
592138
น.ส.สุพัตรา วรถ่ายฐาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
592216
น.ส.พรนภัส เกษทองมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์