เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT4113 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
570586
นายปัญญานันท์ กล้ารอด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
573470
นายธนภูมิ เจริญสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
581654
น.ส.ศิริลักษณ์ เกิดฉิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
581693
นายอภิวัฒณ์ ทานะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
590050
น.ส.มาธุวีร์ นาคะเสถียร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
590196
นายจิรพัฒน์ เจริญศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
590223
น.ส.กัญญาณัฐ อารี์วงศ์สถิตย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
590693
น.ส.กนกวรรณ วีรดิษฐกิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
592126
น.ส.สุธาสินี ภูสีเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
592138
น.ส.สุพัตรา วรถ่ายฐาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
592216
น.ส.พรนภัส เกษทองมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
592245
น.ส.กมลเนตร ผลสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
592281
น.ส.ปวันรัตน์ เลิศพงศพัศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
592308
น.ส.ภณิดา เฉลิมนรสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์