เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT4552 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580825
น.ส.ปวริศา เอียดตรง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
581693
นายอภิวัฒณ์ ทานะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
590050
น.ส.มาธุวีร์ นาคะเสถียร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
590196
นายจิรพัฒน์ เจริญศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
590223
น.ส.กัญญาณัฐ อารี์วงศ์สถิตย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
590283
น.ส.แพรววนิต หนูทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
590422
น.ส.ณัฐนรี วรวราชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
590693
น.ส.กนกวรรณ วีรดิษฐกิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
592308
น.ส.ภณิดา เฉลิมนรสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
600108
น.ส.กชกร ทิพย์สภาพกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
600109
น.ส.กัญญาภัค ขุนอาษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
600117
น.ส.ประภัสสร ยิ้มศรวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
600123
นายวรินทร แสงหิรัญรัตนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
600126
น.ส.ศศิพัฒน์ ธีระวงศ์สุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
600128
น.ส.สรรณสุนีย์ สร้อยศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
600131
น.ส.สุชานาฎ กุลอารีย์รัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
600132
น.ส.สุณิสา จูอาภรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
600269
น.ส.สุภาภรณ์ เมธาวันทนากร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
600321
น.ส.สุวนันท์ อุดมสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
600435
น.ส.ชลดา สลักศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
600437
น.ส.วิภาณี นามบุดดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
600484
น.ส.ลักษมณวดี ราชาธรรมกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
600485
น.ส.ณัฐวีร์ วิเศษเธียรกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
600528
น.ส.ชาลินี รักษาเคน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
600564
นายชนัญญู ศิริวัฒน์ตระกูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
600575
น.ส.รวิสรา เด่นสงวนวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
600591
น.ส.ณัฐริยา หมันโส๊ะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
600729
น.ส.นันทนา อินทรไพโรจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
600769
น.ส.สิริกุล สุกาญจนาภรณ์กุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
600929
น.ส.ปริยากร อุบลบาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
600933
น.ส.ชาลิสา เอี่ยมยัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
601165
น.ส.เบ็ญญาภา กิจจานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
601173
น.ส.วรันธร ทองอาญา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
601212
น.ส.ราเนีย หะยีอาแว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
601215
น.ส.ปิ่นฉัตร บุญยรัตพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
601222
น.ส.ภริตพร จักกายชวดล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
601223
น.ส.ทิพรัตน์ อิ๊ดเหล็ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
601229
น.ส.สุภัชชา จิตรประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
601230
น.ส.พัชรพร สุดทองคง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
601234
น.ส.สุพรรษา มะแป้นไพร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
601243
น.ส.นันทนารัตน์ ปลอดทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
601244
น.ส.ทฤฒภักษ จิวาภัทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
601245
น.ส.ณัชชา สื่อตระกูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
601246
น.ส.อารยา สุลง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
601257
น.ส.ปานวาด พงษ์เจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
601287
น.ส.ฐิติวรรณ พิมาลัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
601368
น.ส.นิลาวรรณ มั่งคั่ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
601387
น.ส.สุพรรษา มณฑลจรัส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
601643
น.ส.กฤษฎาภา ชะโยมชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
601653
น.ส.เบญจรัตน์ ควรหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
601674
น.ส.นันท์นภัส เพ็งสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
601683
น.ส.รัชนี วารีรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
601814
น.ส.ฟัฎลีณา แวหะมะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
601829
น.ส.ชญาณิน วงศ์ตาพระ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
601830
น.ส.กัญญาลักษณ์ สาประวัติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
601831
น.ส.กานดา ทองดีเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
601836
น.ส.อมลวัทน์ นรัจฉริยางกูร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
601837
น.ส.อรัชพร ทั่งทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
601914
น.ส.ณฤดี ธัญญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์