เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT4851 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580825
น.ส.ปวริศา เอียดตรง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
590050
น.ส.มาธุวีร์ นาคะเสถียร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
590196
นายจิรพัฒน์ เจริญศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
590223
น.ส.กัญญาณัฐ อารี์วงศ์สถิตย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
590283
น.ส.แพรววนิต หนูทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
590422
น.ส.ณัฐนรี วรวราชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
590693
น.ส.กนกวรรณ วีรดิษฐกิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
591145
น.ส.ดวงพร บู้ฮวดใช้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
591294
น.ส.ชนิตา ปรีชากิตติไพศาล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
591731
น.ส.เบญจวรรณ ฉิมพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
592245
น.ส.กมลเนตร ผลสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
592308
น.ส.ภณิดา เฉลิมนรสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์