เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG2462 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650017
น.ส.ปุณณิศา ศรีวัฒนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
650026
น.ส.ชนากานต์ แก้วเกลี้ยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
650029
น.ส.พิชามญชุ์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
650033
น.ส.เกวลี ฟักแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
650034
นายธนชัย กมเลศร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
650046
น.ส.วาริช ทีรคานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
650052
น.ส.วนิดา ไชยเบ้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
650054
น.ส.สุจิตรา พาพานทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
650078
นายชัชวัสส์ ปรีสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
650084
นายปัณณพัฒน์ ศิริพงษ์ธนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
650085
น.ส.ณฐพร ถาบุญเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
650088
น.ส.ฐิติรัตน์ เสนางคนิกร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
650099
น.ส.วรีพร แสนเสนาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
650101
น.ส.ปรียาภัสร์ วุฒิศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
650107
น.ส.ชลธิชา โมทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
650108
น.ส.ไพลิน ศิลธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
650112
น.ส.รุ่งทิพย์ ฟักหอม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
650121
น.ส.ภูริษา ชัยรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
650141
น.ส.ณัฐเนตร เจริญทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
650143
น.ส.เจนจินันท์ อนุวัฒนไพบูลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
650156
นายนรินทร์ภัทร์ ปันคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
650159
น.ส.กาญจนา ปริโพธิ์ตัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
650165
น.ส.กิตติยา พันธ์ยาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
650198
น.ส.รัชดาภรณ์ เคนคำพัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
650202
น.ส.สุทธธิดา ยศไชยวิบูลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
650203
น.ส.ปวีณ์สุดา สินสุพรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
650208
น.ส.พรรณทิพย์ คำหอม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
650222
น.ส.สายสุดา ทรายคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
650238
น.ส.จิลภา ศักดิ์เทวิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
650243
นายปรัชญา ชาวน่าน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
650246
น.ส.พรยมล อินธิยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
650247
น.ส.พัชราภา ในทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
650254
น.ส.ณัฐณิชา ยศพล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
650255
นายภูสิทธิ์ มโนฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
650359
น.ส.อัญชลี สมบูรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
650361
น.ส.สุภาพร เพ็งพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
650363
น.ส.กัญญารัตน์ ไชยนิลวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
650365
น.ส.กิ่งแก้ว กอบเกื้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
650367
น.ส.วิราฬ สีนวล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
650369
น.ส.เจตสุภัค สมยูรทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
650371
น.ส.ฐิติชญา ผงกุลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
650372
น.ส.วาสินี แซ่ตั้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
650374
น.ส.สุภาวิตา นามแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
650375
น.ส.จรินยา ทาละมน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
650377
น.ส.วารุณี ทัศน์จันดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
650378
น.ส.ศิรินนา โพธิการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
650380
น.ส.พรหมพร กมลกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
650381
น.ส.ปริญา ร้อยชัยชนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
650382
นายคณาธิป ใจอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
650383
น.ส.กนกวรรณ คงศรีบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
650384
น.ส.สงกรานต์ อุทาวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
650386
น.ส.ศิริลักษณ์ ใบมณฑา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
650387
น.ส.ณัฐกานต์ มณีโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
650389
น.ส.กนกวรรณ ทับเครือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
650390
น.ส.กรชนก ภู่จำนงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
650391
น.ส.ณหทัย ตันสงวน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
650392
น.ส.ชฎาพร เพิ่มบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
650393
น.ส.ศศิมาภรณ์ โคตรสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
650394
น.ส.ลลิตา สมเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
650395
น.ส.มุทิตา จันอรรคคะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
650396
น.ส.เปรมาวรินทร์ เจ๊กวงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
650945
น.ส.สุวิชา จันทร์ครบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
650946
น.ส.นัชชาพร ไผ่เฟื้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
650955
น.ส.นภัสสร บุญนาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
650956
น.ส.อารีรักษ์ สรวมประคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
650958
น.ส.พิมญารัตน์ ศิริมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
650959
น.ส.ปิยธิดา เมืองจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
650970
น.ส.หยาดนภา ทองคำเปลว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
650978
น.ส.กุลสตรี พิมศร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
650979
น.ส.กนกวรรณ ขาวเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
650981
น.ส.วรัญญา คำภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
650982
น.ส.ณิชนันทน์ พรหมช่วย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
650996
น.ส.พัชราภา ไพรสินธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
650998
น.ส.สุนิสา คำโฮง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
650999
น.ส.นิศาชล อุตทาพงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
651017
น.ส.อรนุช ศรีสุพพัต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
651019
น.ส.รังสิมา เทียนทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
651020
น.ส.พิชชาพร สมเพ็ชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
651021
น.ส.ปณาลี ศิริมาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
651022
นายธรรมรัตน์ นวลละออง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
651045
น.ส.ภัทราวรรณ ยนต์ลอย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
651542
น.ส.ศิโรรัตน์ จันทร์ประไพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
651683
น.ส.สุทธิดา จารัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์