เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG2462 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640460
น.ส.ชื่นกมล แซ่ตั้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
640721
น.ส.ชญานิศ ภูมิปรีชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
640724
น.ส.วิภาพร ออมสิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
640980
นายภูภัฏ เพชรดำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
651026
นายอภิชาติ เริงสมุทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
651033
น.ส.เกตนิภา ฤทธิ์ลำเจียก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
651034
น.ส.อริศรา บุญเสริม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
651035
น.ส.จิราพร ก้านทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
651036
น.ส.มัญชุสา โสภูเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
651037
น.ส.พรชนิตว์ โตอุส่าห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
651038
น.ส.ศลิษา แจ๋วเจริญวัฒนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
651039
น.ส.พรพิชญา แป้นเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
651040
น.ส.ปรียาวรรณ ฝอยทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
651041
นายนครินทร์ ลอยไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
651042
น.ส.ปนัดดา มะสุริน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
651043
น.ส.ชไมพร ทองประเทือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
651044
น.ส.อภิชญา ลำเลียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
651046
น.ส.อนุตตรีย์ เจญวิถี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
651047
น.ส.อธิตา พรหมโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
651048
น.ส.อารียา บุญเสริม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
651049
น.ส.วัชราภรณ์ สีทน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
651050
น.ส.ณัฐนรี ทับทรวง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
651051
น.ส.อัมพวา สิงหะชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
651052
น.ส.ธนิสรณ์ ศรีหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
651209
น.ส.นภวรรณ ถินถาวร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
651220
น.ส.วราภรณ์ แสงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
651221
น.ส.สิริลักษณ์ จันทบัพภาศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
651222
น.ส.กัญญาภัค จูหลิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
651223
น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุเจริญคุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
651235
น.ส.อมรรัตน์ พาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
651278
น.ส.กรุณาพร ก๋าแก่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
651295
น.ส.เนตรฤทัย อินทร์ปลัด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
651296
น.ส.วรกมล ระวิโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
651298
น.ส.ศรุตา เพชรขำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
651301
น.ส.อัญธิกา พรมสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
651330
น.ส.นริศรา มลาตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
651334
น.ส.พชรพร ภู่พันธ์เจริญสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
651339
น.ส.เบญจลักษณ์ ทองคำแท้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
651364
น.ส.อัปสร บุญหล่อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
651366
น.ส.อัมพร บุญหล่อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
651378
น.ส.นฤมล บุดดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
651397
น.ส.ปวันรัตน์ จันทมูล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
651445
นายณัฐวุฒิ สุดจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
651448
น.ส.ปิยาพัชร นิ่มนวล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
651453
น.ส.นุสบา ทัพทวี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
651478
น.ส.กุลยกร ประภารัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
651490
น.ส.วรินทร โพธิ์อรุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
651496
น.ส.รวิพร แสงเทียน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
651518
น.ส.อภิชญา วิจิตรวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
651534
น.ส.พิริยา สวาทะนันทน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
651535
น.ส.นันท์นภัส โพธิ์นุช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
651546
น.ส.ชญาฎา ชูเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
651549
นายพีรภัทร เล่าเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
651553
นายนิพิท คงรส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
651576
น.ส.ศรุตา ปะดุกา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
651611
น.ส.กุลยา ยอดไชยเพ็ชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
651621
น.ส.ภูวรีย์ อัคจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
651622
น.ส.เปรมฤทัย ไหมดำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
651623
น.ส.ปภาดา รอดปรีชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
651629
นายพลกฤต เปรมสุริยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
651645
น.ส.พัชราภา พลขันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
651656
น.ส.พุทธิพร บุญโพธิ์เตี้ย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
651658
น.ส.ปิยวรรณ์ สุขิโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
651675
น.ส.ไพลิน สุโพธิ์ไข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
651678
น.ส.ศศิธร กันหาลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
651682
น.ส.พิมลรัตน์ สีน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
651835
น.ส.มิ่งขวัญ คำถาวร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
651840
น.ส.อรนลิน บัวบาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
651848
น.ส.วชิราภร พันธุ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
651849
น.ส.อังศุธร กงใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
651851
น.ส.น้ำตาล ลีทหาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
651852
น.ส.วรรณกานต์ พันลำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
651880
น.ส.จันทร์จิรา จิโน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์