เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3353 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600337
น.ส.เกลียวเกตุ คิอินธิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
602560
น.ส.สุมินตรา โม้ดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
602561
น.ส.ฐิติพร แสนหาญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
602562
น.ส.วิชุดาพร ขอนยุง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
602563
น.ส.ปวีณา ประไพเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
602564
น.ส.วสุนันท์ กันทะใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
602565
น.ส.ศิวภรณ์ เฟื่องนคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
602567
น.ส.วัลลภา เพชรวัชรนันท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
602569
น.ส.ริญญาภัทร์ ปลั่งกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
602572
น.ส.สวนีย์ ศิริปรุ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
610072
น.ส.ณัฐวดี จันทมาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
610073
น.ส.จิดาภา เจริญสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
610075
น.ส.จิราพร บุญชาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
610087
น.ส.สุภาภรณ์ ศรีเตชะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
610129
น.ส.อทิตยา พาโพธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
610130
น.ส.ณัฐธิดา หนูฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
610154
น.ส.นพวรรณ แก้วตวงทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
610177
น.ส.ปรัชญา ท่าไคร่กลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
610183
น.ส.สุภาภรณ์ จิตร์จักร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
610269
น.ส.ณัฐชยา อิ่มเกษม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
610271
น.ส.พิชามญช์ วัฒนศักดิ์วิบูลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
610274
น.ส.พิชชาพร โพธิ์ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
610286
น.ส.ณัฐวรา เชิดชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
610299
น.ส.ลลิตตา ทวีมงคลชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
610302
น.ส.อัจฉรา ทุมเที่ยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
610318
น.ส.อทิตา เปี่ยมใจญาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
610319
น.ส.ประภัสสร กลับรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
610320
น.ส.อาภัสรา ผลเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
610321
น.ส.วันวิสา พวงพุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
610322
น.ส.พรสวรรค์ เหลืองเมธีวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
610456
น.ส.กนกวรรณ เทียงเเก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
610468
น.ส.ปริชญา เซี่ยงหวอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
610481
น.ส.มุทิตา ร้องกาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
610496
น.ส.ณัฏฐมล ปัญญามี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
610504
น.ส.จิตตินันท์ อรพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
610505
น.ส.สิริยากร ศรีมะเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
610506
น.ส.พัชรีภรณ์ มณีนิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
610507
นายปกรณ์ธรรม เพชรแสนค่า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
610523
น.ส.ประวีญา พรมโสภา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
610536
น.ส.แอลญลีน่า อัสมาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
610551
น.ส.ศิริญากร พรมเมตตา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
610557
น.ส.อภิษฎา สียางนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
610558
น.ส.วรรณิศา บุญมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
610570
นายอนุชา กรมเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
610576
น.ส.วรพิชชา ลีตานา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
610719
น.ส.ศิริลักษณ์ พลพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
610721
น.ส.ประวีณา จันทร์ชมภู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
610722
น.ส.อุชุกร สาระคุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
610724
น.ส.ศิริพร อินทร์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
610744
น.ส.ธิดารัตน์ กอบเกื้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
610769
น.ส.นันทณี ไพรสาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
610772
น.ส.จตุพร ภู่อ่อน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
610795
น.ส.อาริยา ปินะโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
610797
น.ส.รุจิรา พวงวิลัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
610807
น.ส.โชติกา หาญมนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
610838
น.ส.ศศิธร สมทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
610839
น.ส.สุภาพรรณ อวดสม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
611106
น.ส.ชไมพร วงภูธร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
611109
น.ส.ธนัญญา ใจเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
611110
น.ส.พัชราภรณ์ ไม้หู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
611111
น.ส.อันดามัน ทองรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
611113
น.ส.ปทิตตา แวงวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
611120
น.ส.ธันยพร หน่อจ๋อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
611136
น.ส.กมลรัตน์ สิทธินู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
611145
น.ส.ณิชากร กันเนียม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
611146
น.ส.เพชรมณี โถมนาการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
611154
น.ส.ปัญญามาศ สวัสดิ์สละ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
611156
น.ส.ปพิชญา หล้าสร้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
611167
น.ส.เบญญทิพย์ ทับสีรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
611178
น.ส.มุทิตา เพิ่มพูน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
611181
น.ส.ญานิตา ประดับบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
611182
น.ส.กัญญาณัฐ์ สิทธิสัตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
611184
น.ส.วิลาสิณี วงษ์เสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
611213
น.ส.วทันยา ลีนำโชค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
611363
น.ส.ฐิติญากรณ์ อ่อนสงฆ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
611369
น.ส.แคทลียา นิทัศน์กิตติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
611380
น.ส.วิยะดา แก้วคำสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
611385
น.ส.สิริยากร อำนวยผลชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
611392
น.ส.อุบลรัตน์ เรืองประโคน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
611411
น.ส.ปิยมาภรณ์ โคตสา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
611412
น.ส.ภาสุรี พึ่งโคกสูง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
611416
น.ส.สุชาดา วงเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
611417
น.ส.ณีรนุช โพธิ์เงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
611418
น.ส.รุจีรัตน์ คำอาบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
611419
น.ส.นราวดี ปันชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
611420
น.ส.ณภัทร์วลิน วรนามธนสกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
611422
น.ส.นพนรินทร์ ประชุมเหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
611423
น.ส.รุจิรา คงประจักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
611426
น.ส.สิริยากร ลุนสูงยาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
611428
น.ส.นงค์นภัส คำจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
611435
น.ส.อรนุช เนียนโพธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
611436
น.ส.มาเรียม ซามะรือซะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
611446
น.ส.นัยนา โสภาไฮ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
611465
น.ส.สุทธิดา ทิพโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
611525
น.ส.ชลดา จันทะนบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์