เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3454 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590148
น.ส.จุฑาภรณ์ ศรีพะเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
591481
น.ส.มณีรัตน์ ศรีหากันยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
600337
น.ส.เกลียวเกตุ คิอินธิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
601825
น.ส.ศศิพร ทุมมนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
602559
น.ส.พิมพ์วรีย์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
602560
น.ส.สุมินตรา โม้ดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
602561
น.ส.ฐิติพร แสนหาญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
602562
น.ส.วิชุดาพร ขอนยุง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
602563
น.ส.ปวีณา ประไพเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
602564
น.ส.วสุนันท์ กันทะใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
602565
น.ส.ศิวภรณ์ เฟื่องนคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
602566
น.ส.สุดารัตน์ ทรงลักษณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
602567
น.ส.วัลลภา เพชรวัชรนันท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
602568
น.ส.อัมพรพันธ์ ชุ่มกิ่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
602569
น.ส.ริญญาภัทร์ ปลั่งกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
602572
น.ส.สวนีย์ ศิริปรุ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์