เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3463 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590027
น.ส.อทิตยา วนาเจริญเขต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
590034
น.ส.ณัฐฐาพร ไน้ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
590055
น.ส.นรินธาร วาศรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
590067
น.ส.เกษร ชิดทองหลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
590076
น.ส.ชาลิสา ปฏิทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
590086
น.ส.พัทธนันท์ เทียนทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
590087
น.ส.จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
590105
น.ส.สิริญญา แก้วคำปอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
590109
น.ส.นพรัตน์ แก้วประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
590238
น.ส.วิมลรัตน์ บุญฉิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
590246
น.ส.ปพิชญา ปุราชะกา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
590258
น.ส.วรฤทัย วงศ์กลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
590264
น.ส.ศศิโสม วัลลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
590273
น.ส.พุทธิดา ทองวัฒนกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
590400
น.ส.สุจิวรรณ ภูจันทร์มา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
590432
น.ส.ชุดานันท์ พิลาแหวน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
590688
น.ส.อมรพรรณ บัวพิษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
590764
น.ส.เกวลิน รัตนคช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
591221
น.ส.พรพรรณ ทัพละคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
591890
น.ส.บุษกร สอนน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
600001
น.ส.กมลพรรณ ป้องศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
600013
น.ส.ดวงกมล เหล่าสาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
600014
น.ส.ธีราพร เมืองจินดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
600015
น.ส.น้ำทิพย์ สุดยอดสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
600016
น.ส.นิสารัตน์ จันทร์กระจ่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
600017
น.ส.เนติพร พารพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
600018
น.ส.บงกชกร ไวยวาสา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
600019
น.ส.บุดศรา คำแหล่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
600024
น.ส.วนิชา แสงรัมย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
600030
น.ส.อรวี นุชนงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
600032
น.ส.อารดา วงศ์ดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
600211
น.ส.กัณทิมา ดอกเกษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
600217
น.ส.อิสราพร ภูบัวเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
600232
น.ส.หทัยภัทร มุงคุณโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
600247
น.ส.ลลิตา จำปาสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
600275
น.ส.วิชุดา นาใจรีบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
600283
น.ส.นาถฤทัย จันทร์พรหม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
600285
น.ส.ณัฐฐยา คำหริ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
600443
น.ส.รุ่งมณี ภิญโญสโมสร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
600533
น.ส.ภัทราพร เสมาพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
600550
น.ส.มณัชฌา บัวสำลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
600551
น.ส.นันท์นภัส แก่นเรณู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
600557
น.ส.ฝนดาว รุจจนพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
600567
น.ส.สรารัตน์ ปะทิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
600604
น.ส.เพชรไพลิน สุวรรณกาญจน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
600629
น.ส.รอวิยานีย์ ฮะนิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
600635
น.ส.ธัญชนก ช่วงมี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
600640
น.ส.รัตน์นรี งามยิ่งยวด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
600826
น.ส.รินรดา วิชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
600827
น.ส.ปัญญกาญจน์ คันธนูฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
600828
น.ส.หยดเทียน อุตตะโม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
600831
น.ส.พรชนา กลัดแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
600873
น.ส.สุทินา นมัสศิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
600877
น.ส.ณัฐพร บุญทับ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
600883
น.ส.ธวัลพร กนกดำรง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
600886
น.ส.เยาวลักษณ์ เรียบร้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
600888
น.ส.ปาริชาด นามบันลือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
600896
น.ส.อินทร์ธิรา บุญมีบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
600913
น.ส.อุไรรัตน์ จำปาเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
600914
น.ส.รัชฎาภรณ์ เพียรดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
600938
น.ส.จิรภัทร์ เทียงดาห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
600940
น.ส.อัจฉราวรรณ โพธิกัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
600949
น.ส.นิรชา โม่งคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
601264
น.ส.ธนภรณ์ สาก้อน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
601266
น.ส.พรทิพย์ กรรณสูต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
601269
น.ส.นันทรารัตน์ โสภณอริยนนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
601279
น.ส.วินิตา สุขเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
601280
น.ส.ปวิทตรี มวนศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
601281
น.ส.กีรติ บุญจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
601282
น.ส.กติกา นิยมกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
601284
น.ส.มิ่งขวัญ ขุ่มด้วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
601290
นายธิติพันธ์ สัตพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
601295
น.ส.นฤมล เหล่าธีระพานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
601302
น.ส.ณัฐชมนต์ ศิริสถิตฐากรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
601341
น.ส.อัจฉรา กาฬปักษี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
601342
น.ส.ภาวรินทร์ ธรรมเม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
601370
น.ส.ศศิวรรณ ฝันนิมิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
601409
น.ส.นลิณี เเข็งเเรง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
601411
น.ส.จิรภาพร แสงบัญลัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
601444
น.ส.อมรรัตน์ เหล่าจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
601453
น.ส.วิชิตา อินทร์พุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
601460
น.ส.พิชญานิน ขันชุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
601466
น.ส.รัตติกานต์ เล็กดารา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
601473
น.ส.กมลธิดา แก่นเสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
601475
น.ส.รสสุคนธ์ กันเจียก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
601610
น.ส.อารียา รามสูต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
601616
น.ส.ปาริชาติ รุณพัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
601634
น.ส.ประภัสสร ทองโพธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
601637
น.ส.ณัฐริกา อภิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
601649
น.ส.วณิชชา ขอมเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
601655
น.ส.คุณาพร ฉัตรหิรัญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
601656
น.ส.พราวมณี เหลืองงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
601660
น.ส.ชลลดา วิชาดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
601688
น.ส.พุธิตา ชุมภูเมืองชื่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
601689
น.ส.พิชชาภา แก้วทิพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
96  
601690
น.ส.ณัฐชา หมัดเดียะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
97  
601691
น.ส.จิรภัทร วงศ์ศรีกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
601696
น.ส.ยารานี ตุกังหัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
601698
น.ส.สุนิสา ยาประจัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
601699
น.ส.สิริรัตน์ คำวงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
101  
601728
น.ส.จารุพรรณ เอกณัฐพจน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์