เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3473 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590148
น.ส.จุฑาภรณ์ ศรีพะเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
591481
น.ส.มณีรัตน์ ศรีหากันยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
600337
น.ส.เกลียวเกตุ คิอินธิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
601825
น.ส.ศศิพร ทุมมนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
602559
น.ส.พิมพ์วรีย์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
602560
น.ส.สุมินตรา โม้ดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
602561
น.ส.ฐิติพร แสนหาญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
602562
น.ส.วิชุดาพร ขอนยุง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
602563
น.ส.ปวีณา ประไพเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
602564
น.ส.วสุนันท์ กันทะใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
602565
น.ส.ศิวภรณ์ เฟื่องนคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
602566
น.ส.สุดารัตน์ ทรงลักษณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
602567
น.ส.วัลลภา เพชรวัชรนันท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
602568
น.ส.อัมพรพันธ์ ชุ่มกิ่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
602569
น.ส.ริญญาภัทร์ ปลั่งกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
602572
น.ส.สวนีย์ ศิริปรุ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
610071
นายศรุต ณ รังษี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
610072
น.ส.ณัฐวดี จันทมาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
610073
น.ส.จิดาภา เจริญสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
610075
น.ส.จิราพร บุญชาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
610079
น.ส.ณัฐกานต์ อ่อนจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
610080
น.ส.สายธาร แพงชารี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
610084
น.ส.สุพัฒตรา พงษ์วิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
610087
น.ส.สุภาภรณ์ ศรีเตชะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
610088
น.ส.กมลวรรณ แก้วสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
610094
น.ส.เบญญาภา สิงห์นอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
610105
น.ส.เกียรติสุดา จีนจิ้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
610113
นายภีมศิระ ผาสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
610129
น.ส.อทิตยา พาโพธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
610130
น.ส.ณัฐธิดา หนูฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
610143
น.ส.ธัญพิมล อุตสาตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
610147
น.ส.ณัฐณิชา บุญชุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
610154
น.ส.นพวรรณ แก้วตวงทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
610160
น.ส.วราภรณ์ บุบผา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
610177
น.ส.ปรัชญา ท่าไคร่กลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
610183
น.ส.สุภาภรณ์ จิตร์จักร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
610265
น.ส.รุ่งรัตน์ รุ่งกาญจนศักดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
610269
น.ส.ณัฐชยา อิ่มเกษม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
610270
นายอาชวิต สนเท่ห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
610271
น.ส.พิชามญช์ วัฒนศักดิ์วิบูลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
610273
น.ส.กุลธิดา แกล้วกล้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
610274
น.ส.พิชชาพร โพธิ์ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
610275
น.ส.ปิยะธิดา พนัส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
610278
น.ส.อรจิรา สุขบรรเทิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
610280
น.ส.ชลดา มะธิมะเนาว์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
610286
น.ส.ณัฐวรา เชิดชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
610299
น.ส.ลลิตตา ทวีมงคลชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
610302
น.ส.อัจฉรา ทุมเที่ยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
610308
น.ส.กัญญารัตน์ แก้วทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
610315
น.ส.จันทร์จิรา สมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
610318
น.ส.อทิตา เปี่ยมใจญาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
610319
น.ส.ประภัสสร กลับรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
610320
น.ส.อาภัสรา ผลเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
610321
น.ส.วันวิสา พวงพุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
610322
น.ส.พรสวรรค์ เหลืองเมธีวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
610453
น.ส.กัลยกร ศิริธะนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
610456
น.ส.กนกวรรณ เทียงเเก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
610464
น.ส.สิริกมล แก้วประชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
610468
น.ส.ปริชญา เซี่ยงหวอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
610478
น.ส.อุไรวรรณ โพธิ์ศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
610481
น.ส.มุทิตา ร้องกาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
610485
น.ส.พรรณิภา แซ่ตัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
610486
น.ส.ชมพูนุท ลุนสะแกวงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
610489
น.ส.พิมประภา หายหัตถี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
610496
น.ส.ณัฏฐมล ปัญญามี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
610504
น.ส.จิตตินันท์ อรพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
610505
น.ส.สิริยากร ศรีมะเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
610506
น.ส.พัชรีภรณ์ มณีนิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
610507
นายปกรณ์ธรรม เพชรแสนค่า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
610522
น.ส.ภาวิดา หนูเสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
610523
น.ส.ประวีญา พรมโสภา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
610536
น.ส.แอลญลีน่า อัสมาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
610540
น.ส.กัญญาภัค เสาะไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
610551
น.ส.ศิริญากร พรมเมตตา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
610553
นายวรวุฒิ แสงจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
610554
น.ส.ปิยะธิดา กรเวสรัชกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
610557
น.ส.อภิษฎา สียางนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
610558
น.ส.วรรณิศา บุญมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
610560
น.ส.เรณุการ์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
610568
น.ส.สิริยากร พงษ์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
610569
น.ส.กันฑิมา ขันตีตอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
610570
นายอนุชา กรมเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
610576
น.ส.วรพิชชา ลีตานา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
610590
น.ส.วราลักษณ์ ทีคันโท
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
610591
น.ส.กัญญรัตน์ กล้วยเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
610592
น.ส.สุกัญญา แซ่ย่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
610593
น.ส.ศิรินทรา ทับพึง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
610594
น.ส.ศศิวรรณ ลิ้มนราภิรมย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
610595
น.ส.ศยามล ทวนขุนทด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
610596
น.ส.อุณญา ตะเหลบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
610597
น.ส.สุตาภัทร ธีรจันทรานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
610598
น.ส.พิทยารัตน์ ไกรยสินธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
610600
น.ส.ณฐพร อินทร์สวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
610601
น.ส.วริษา แสนย่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
610602
น.ส.กุลธิดา พงศ์จันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
96  
610603
น.ส.อรรถจินดา รู้ทัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
97  
610609
น.ส.พัณณิตา เวียงหก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
610610
น.ส.ณิชากร โนกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
610719
น.ส.ศิริลักษณ์ พลพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
610721
น.ส.ประวีณา จันทร์ชมภู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
101  
610722
น.ส.อุชุกร สาระคุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
102  
610724
น.ส.ศิริพร อินทร์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
103  
610744
น.ส.ธิดารัตน์ กอบเกื้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
104  
610769
น.ส.นันทณี ไพรสาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
105  
610772
น.ส.จตุพร ภู่อ่อน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
106  
610776
น.ส.วิภาวี มณีช่วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
107  
610795
น.ส.อาริยา ปินะโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
108  
610797
น.ส.รุจิรา พวงวิลัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
109  
610806
น.ส.วรรณนภา แพทย์สิริมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
110  
610807
น.ส.โชติกา หาญมนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
111  
610838
น.ส.ศศิธร สมทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
112  
610839
น.ส.สุภาพรรณ อวดสม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
113  
610874
น.ส.ปนัดดา สุดสังข์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
114  
611106
น.ส.ชไมพร วงภูธร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
115  
611109
น.ส.ธนัญญา ใจเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
116  
611110
น.ส.พัชราภรณ์ ไม้หู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
117  
611111
น.ส.อันดามัน ทองรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
118  
611113
น.ส.ปทิตตา แวงวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
119  
611114
น.ส.เมธินาฏ ดวงสงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
120  
611115
น.ส.ทัศนิยา ทรงอ้วน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
121  
611120
น.ส.ธันยพร หน่อจ๋อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
122  
611122
น.ส.ดารุณี ยมโคตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
123  
611136
น.ส.กมลรัตน์ สิทธินู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
124  
611145
น.ส.ณิชากร กันเนียม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
125  
611146
น.ส.เพชรมณี โถมนาการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
126  
611150
น.ส.วราภรณ์ วราห์คำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
127  
611154
น.ส.ปัญญามาศ สวัสดิ์สละ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
128  
611155
น.ส.ยุพา กิ่งจันมล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
129  
611156
น.ส.ปพิชญา หล้าสร้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
130  
611157
น.ส.ปัณณพร กองพรมฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
131  
611158
น.ส.วิสุทธินี ปาเอื้อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
132  
611167
น.ส.เบญญทิพย์ ทับสีรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
133  
611178
น.ส.มุทิตา เพิ่มพูน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
134  
611181
น.ส.ญานิตา ประดับบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
135  
611182
น.ส.กัญญาณัฐ์ สิทธิสัตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
136  
611184
น.ส.วิลาสิณี วงษ์เสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
137  
611213
น.ส.วทันยา ลีนำโชค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
138  
611289
น.ส.ธีรนาถ ตระกูลสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
139  
611363
น.ส.ฐิติญากรณ์ อ่อนสงฆ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
140  
611369
น.ส.แคทลียา นิทัศน์กิตติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
141  
611380
น.ส.วิยะดา แก้วคำสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
142  
611385
น.ส.สิริยากร อำนวยผลชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
143  
611392
น.ส.อุบลรัตน์ เรืองประโคน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
144  
611401
น.ส.ขวัญจิรา ธาราเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
145  
611411
น.ส.ปิยมาภรณ์ โคตสา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
146  
611412
น.ส.ภาสุรี พึ่งโคกสูง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
147  
611414
น.ส.ศศินิภา ขันชัยภูมิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
148  
611416
น.ส.สุชาดา วงเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
149  
611417
น.ส.ณีรนุช โพธิ์เงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
150  
611418
น.ส.รุจีรัตน์ คำอาบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
151  
611419
น.ส.นราวดี ปันชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
152  
611420
น.ส.ณภัทร์วลิน วรนามธนสกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
153  
611422
น.ส.นพนรินทร์ ประชุมเหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
154  
611423
น.ส.รุจิรา คงประจักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
155  
611426
น.ส.สิริยากร ลุนสูงยาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
156  
611427
น.ส.ณัฐมล อินจำปา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
157  
611428
น.ส.นงค์นภัส คำจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
158  
611430
น.ส.อนัญญา คำงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
159  
611432
น.ส.จิรนันท์ ศิลารัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
160  
611435
น.ส.อรนุช เนียนโพธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
161  
611436
น.ส.มาเรียม ซามะรือซะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
162  
611440
น.ส.สุภาวดี หลงเชิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
163  
611446
น.ส.นัยนา โสภาไฮ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
164  
611465
น.ส.สุทธิดา ทิพโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
165  
611525
น.ส.ชลดา จันทะนบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์