เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3473 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640112
น.ส.ณัฐนิชา พันชน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
640137
น.ส.ธรรมวิสาข์ ตันสงวนวงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
640160
น.ส.นิลนภา เทพคำราม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
640227
น.ส.จันทิตรา เอี่ยมจันทร์ประทีป
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
640228
น.ส.วศินี จันทะแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
640239
น.ส.ชฎาพร ยิ่งนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
640267
น.ส.สุชาวดี ลีระเติมพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
640268
น.ส.อาภัสรา มั่นนิยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
640282
น.ส.ศุภรานันท์ เรืองศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
640344
น.ส.ทิพย์สุดา คุณภูริปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
640349
น.ส.สุวนันท์ อินทรีย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
640460
น.ส.ชื่นกมล แซ่ตั้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
640534
น.ส.ชลธิชา บรรเทิงใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
640708
น.ส.สุนิศา สัมฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
640721
น.ส.ชญานิศ ภูมิปรีชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
640724
น.ส.วิภาพร ออมสิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
640733
น.ส.ศิริกัลยา เลี่ยมกระโทก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
650017
น.ส.ปุณณิศา ศรีวัฒนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
650026
น.ส.ชนากานต์ แก้วเกลี้ยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
650029
น.ส.พิชามญชุ์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
650033
น.ส.เกวลี ฟักแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
650034
นายธนชัย กมเลศร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
650046
น.ส.วาริช ทีรคานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
650052
น.ส.วนิดา ไชยเบ้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
650054
น.ส.สุจิตรา พาพานทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
650078
นายชัชวัสส์ ปรีสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
650084
นายปัณณพัฒน์ ศิริพงษ์ธนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
650085
น.ส.ณฐพร ถาบุญเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
650088
น.ส.ฐิติรัตน์ เสนางคนิกร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
650099
น.ส.วรีพร แสนเสนาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
650101
น.ส.ปรียาภัสร์ วุฒิศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
650107
น.ส.ชลธิชา โมทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
650108
น.ส.ไพลิน ศิลธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
650112
น.ส.รุ่งทิพย์ ฟักหอม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
650121
น.ส.ภูริษา ชัยรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
650141
น.ส.ณัฐเนตร เจริญทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
650143
น.ส.เจนจินันท์ อนุวัฒนไพบูลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
650156
นายนรินทร์ภัทร์ ปันคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
650159
น.ส.กาญจนา ปริโพธิ์ตัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
650165
น.ส.กิตติยา พันธ์ยาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
650202
น.ส.สุทธธิดา ยศไชยวิบูลย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
650203
น.ส.ปวีณ์สุดา สินสุพรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
650208
น.ส.พรรณทิพย์ คำหอม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
650222
น.ส.สายสุดา ทรายคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
650243
นายปรัชญา ชาวน่าน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
650246
น.ส.พรยมล อินธิยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
650247
น.ส.พัชราภา ในทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
650254
น.ส.ณัฐณิชา ยศพล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
650255
นายภูสิทธิ์ มโนฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
650359
น.ส.อัญชลี สมบูรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
650361
น.ส.สุภาพร เพ็งพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
650363
น.ส.กัญญารัตน์ ไชยนิลวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
650365
น.ส.กิ่งแก้ว กอบเกื้อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
650367
น.ส.วิราฬ สีนวล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
650369
น.ส.เจตสุภัค สมยูรทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
650371
น.ส.ฐิติชญา ผงกุลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
650372
น.ส.วาสินี แซ่ตั้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
650374
น.ส.สุภาวิตา นามแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
650375
น.ส.จรินยา ทาละมน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
650377
น.ส.วารุณี ทัศน์จันดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
650378
น.ส.ศิรินนา โพธิการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
650380
น.ส.พรหมพร กมลกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
650381
น.ส.ปริญา ร้อยชัยชนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
650382
นายคณาธิป ใจอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
650383
น.ส.กนกวรรณ คงศรีบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
650384
น.ส.สงกรานต์ อุทาวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
650386
น.ส.ศิริลักษณ์ ใบมณฑา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
650387
น.ส.ณัฐกานต์ มณีโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
650389
น.ส.กนกวรรณ ทับเครือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
650390
น.ส.กรชนก ภู่จำนงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
650391
น.ส.ณหทัย ตันสงวน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
650392
น.ส.ชฎาพร เพิ่มบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
650393
น.ส.ศศิมาภรณ์ โคตรสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
650394
น.ส.ลลิตา สมเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
650395
น.ส.มุทิตา จันอรรคคะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
650396
น.ส.เปรมาวรินทร์ เจ๊กวงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
650945
น.ส.สุวิชา จันทร์ครบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
650946
น.ส.นัชชาพร ไผ่เฟื้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
650956
น.ส.อารีรักษ์ สรวมประคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
650958
น.ส.พิมญารัตน์ ศิริมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
650959
น.ส.ปิยธิดา เมืองจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
650978
น.ส.กุลสตรี พิมศร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
650979
น.ส.กนกวรรณ ขาวเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
650981
น.ส.วรัญญา คำภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
650982
น.ส.ณิชนันทน์ พรหมช่วย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
650996
น.ส.พัชราภา ไพรสินธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
650998
น.ส.สุนิสา คำโฮง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
650999
น.ส.นิศาชล อุตทาพงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
651017
น.ส.อรนุช ศรีสุพพัต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
651019
น.ส.รังสิมา เทียนทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
651020
น.ส.พิชชาพร สมเพ็ชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
651021
น.ส.ปณาลี ศิริมาศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
651022
นายธรรมรัตน์ นวลละออง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
651026
นายอภิชาติ เริงสมุทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
651033
น.ส.เกตนิภา ฤทธิ์ลำเจียก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
96  
651034
น.ส.อริศรา บุญเสริม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
97  
651035
น.ส.จิราพร ก้านทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
651036
น.ส.มัญชุสา โสภูเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
651037
น.ส.พรชนิตว์ โตอุส่าห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
651038
น.ส.ศลิษา แจ๋วเจริญวัฒนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
101  
651039
น.ส.พรพิชญา แป้นเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
102  
651040
น.ส.ปรียาวรรณ ฝอยทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
103  
651041
นายนครินทร์ ลอยไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
104  
651042
น.ส.ปนัดดา มะสุริน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
105  
651043
น.ส.ชไมพร ทองประเทือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
106  
651044
น.ส.อภิชญา ลำเลียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
107  
651045
น.ส.ภัทราวรรณ ยนต์ลอย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
108  
651046
น.ส.อนุตตรีย์ เจญวิถี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
109  
651047
น.ส.อธิตา พรหมโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
110  
651048
น.ส.อารียา บุญเสริม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
111  
651049
น.ส.วัชราภรณ์ สีทน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
112  
651050
น.ส.ณัฐนรี ทับทรวง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
113  
651051
น.ส.อัมพวา สิงหะชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
114  
651052
น.ส.ธนิสรณ์ ศรีหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
115  
651209
น.ส.นภวรรณ ถินถาวร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
116  
651220
น.ส.วราภรณ์ แสงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
117  
651221
น.ส.สิริลักษณ์ จันทบัพภาศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
118  
651222
น.ส.กัญญาภัค จูหลิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
119  
651223
น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุเจริญคุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
120  
651235
น.ส.อมรรัตน์ พาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
121  
651278
น.ส.กรุณาพร ก๋าแก่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
122  
651295
น.ส.เนตรฤทัย อินทร์ปลัด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
123  
651296
น.ส.วรกมล ระวิโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
124  
651298
น.ส.ศรุตา เพชรขำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
125  
651301
น.ส.อัญธิกา พรมสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
126  
651330
น.ส.นริศรา มลาตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
127  
651334
น.ส.พชรพร ภู่พันธ์เจริญสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
128  
651339
น.ส.เบญจลักษณ์ ทองคำแท้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
129  
651364
น.ส.อัปสร บุญหล่อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
130  
651366
น.ส.อัมพร บุญหล่อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
131  
651397
น.ส.ปวันรัตน์ จันทมูล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
132  
651445
นายณัฐวุฒิ สุดจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
133  
651448
น.ส.ปิยาพัชร นิ่มนวล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
134  
651453
น.ส.นุสบา ทัพทวี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
135  
651490
น.ส.วรินทร โพธิ์อรุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
136  
651496
น.ส.รวิพร แสงเทียน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
137  
651535
น.ส.นันท์นภัส โพธิ์นุช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
138  
651542
น.ส.ศิโรรัตน์ จันทร์ประไพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
139  
651546
น.ส.ชญาฎา ชูเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
140  
651549
นายพีรภัทร เล่าเลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
141  
651553
นายนิพิท คงรส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
142  
651576
น.ส.ศรุตา ปะดุกา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
143  
651611
น.ส.กุลยา ยอดไชยเพ็ชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
144  
651621
น.ส.ภูวรีย์ อัคจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
145  
651622
น.ส.เปรมฤทัย ไหมดำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
146  
651623
น.ส.ปภาดา รอดปรีชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
147  
651629
นายพลกฤต เปรมสุริยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
148  
651645
น.ส.พัชราภา พลขันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
149  
651656
น.ส.พุทธิพร บุญโพธิ์เตี้ย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
150  
651675
น.ส.ไพลิน สุโพธิ์ไข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
151  
651678
น.ส.ศศิธร กันหาลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
152  
651682
น.ส.พิมลรัตน์ สีน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
153  
651835
น.ส.มิ่งขวัญ คำถาวร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
154  
651840
น.ส.อรนลิน บัวบาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
155  
651848
น.ส.วชิราภร พันธุ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
156  
651849
น.ส.อังศุธร กงใจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
157  
651851
น.ส.น้ำตาล ลีทหาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
158  
651852
น.ส.วรรณกานต์ พันลำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์