เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3473 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630156
น.ส.พัชรี กันคง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
630723
น.ส.ปวริศา ชุมปัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
640002
น.ส.ประภาพร เหล่าหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
640010
น.ส.รพีพร ปรึกษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
640029
น.ส.สาลินี น้อยคำดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
640030
น.ส.อาทิตยา เจริญสุทธิสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
640038
น.ส.สุทธิดา บรรลังก์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
640057
น.ส.ปราณิศา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
640069
น.ส.ณิชกุล โคตรสีเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
640070
น.ส.พิชญธิดา พรมสิทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
640084
น.ส.สลิลทิพย์ ใสสะอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
640143
น.ส.ณิชาภัทร ราชภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
640150
น.ส.ลลิตา สีดาพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
640155
น.ส.กษมา ศรีสูงเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
640156
น.ส.มนัสนันท์ อรัญยกรกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
640161
น.ส.ทับทิม แก้วเกิดมี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
640181
น.ส.นิปาตีเม๊าะ หะยีนิเมาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
640206
น.ส.จิราภรณ์ ลาสองชั้น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
640218
น.ส.วิลาวัลย์ แก้วพรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
640220
น.ส.เบญจพร ก้อนมณี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
640221
น.ส.กนิษฐา เพชรประทุม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
640222
น.ส.ภัทรกร สุนทราณุวัตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
640224
น.ส.พิมพิลา สมณะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
640241
น.ส.เมตตา คงสมโอษฐ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
640242
น.ส.ศุภกานต์ กันยะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
640243
น.ส.ธัญชนก ทวีทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
640254
น.ส.สโรชา กวาดปรางค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
640265
น.ส.เมทินี พูลทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
640269
น.ส.ธนัชชา น้อยจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
640276
น.ส.นันดา วันแอเลาะห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
640277
น.ส.สุนันทรา ครุธวงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
640281
น.ส.ณัฐรดา สว่างเนตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
640283
น.ส.ศุภิสรา พิพัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
640285
น.ส.สุทธิดา ขันเลข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
640288
น.ส.วรรณภา ภาโสภะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
640294
น.ส.ฉัตรพร คล้ายประภา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
640295
น.ส.กรรณิการ์ ม่วงงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
640296
น.ส.พรไพลิน ชาญชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
640297
น.ส.ดัลรัศม์ พรรณไมยราบ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
640298
น.ส.ทิฆัมพร นันทเอกพงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
640317
น.ส.อริสา หนูแป้นน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
640319
น.ส.สิริวิมล บูรณสถิตนนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
640323
นายเสฐียรพงษ์ ตั้งกฤตยกวิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
640333
น.ส.ณหทัย มุขธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
640334
น.ส.ธิดารัตน์ นึกถึง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
640335
นายกริชณรงค์ บุณมาฉาย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
640336
น.ส.ฐิติรัตน์ บุญทำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
640339
น.ส.ชญานี สีวิบุญทร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
640345
น.ส.สุนิสา ปิติยานานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
640346
น.ส.อุมาพร ศรีจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
640350
น.ส.ศุทธิณี แซ่ลี่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
640351
น.ส.กานต์ธิดา แซ่ลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
640352
น.ส.ชุติมา อารีวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
640353
น.ส.ฤดีพร นราเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
640354
น.ส.อนุสรา สมฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
640355
น.ส.ศิรประภา ขันทีท้าว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
640356
น.ส.เบญจลักษณ์ กาเผือก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
640357
นายสรรภัส พละ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
640358
น.ส.นริศา เกตุพิบุรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
640359
น.ส.พรไพลิน ชาติเวช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
640360
น.ส.ลักษิกา จันทร์คุณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
640361
น.ส.วรรณภา หว่านพืช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
640362
น.ส.ณัฐนรี วาระโว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
640363
น.ส.กฤติมา ภูผิวฟ้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
640365
น.ส.เนตรนภา ศรีรักษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
640366
น.ส.นันท์นภัส เวชศุภกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
640379
น.ส.น้ำฝน ฟูบินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
640380
น.ส.จุฑารัตน์ พรรษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
640399
น.ส.เหมือนฝัน ไชยขันตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
640403
น.ส.กัญญาพัชร ตันแสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
640412
น.ส.รัชภรณ์ ธรรมนูญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
640416
นายเจษฎา โคทา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
640417
น.ส.ชนาภา มาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
640419
น.ส.อมรรัตน์ สัญญา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
640422
น.ส.เพ็ญพิชชา สุบงกช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
640429
น.ส.สุชีรา บุญมี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
640440
น.ส.อภิรดี สมพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
640441
น.ส.โชติกา นางาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
640445
น.ส.กานต์ธิดา ชัยบุรินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
640446
น.ส.ฉัตรชณา สุขุมใน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
640485
น.ส.อาทิตยา ร่มจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
640506
น.ส.กมลลฎา ปัญญายศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
640510
น.ส.กชกร พลเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
640511
นายชานน ลอยเลื่อน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
640515
น.ส.กาญจนา สุขหอม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
640517
น.ส.เจนจิรา โกษาเฉวียง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
640525
น.ส.กนกพิชญ์ ประกอบทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
640536
น.ส.นันทนิจ ปัญญารังสิมันต์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
640538
น.ส.นริศรา พันธุ์สอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
640539
น.ส.ธิติมา หารินไสล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
640541
น.ส.รินลณี พาณิชย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
640560
น.ส.ศุภาพิชญ์ ลิ่มบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
640566
น.ส.ยุภาพร ดีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
640572
น.ส.กัลยา แก้วลอย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
640578
น.ส.อรทัย ดอยแก้วขาว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
96  
640582
น.ส.สุทธิดา คำลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
97  
640602
นายศิรภัทร ปุลันรัมย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
640607
น.ส.นัฐธฌา อุทพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
640608
น.ส.จรรย์กมล แก้วใส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
640610
น.ส.วรรณพร ชัยสุรินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
101  
640616
น.ส.กัญญารัตน์ จันทรดิษฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
102  
640620
นายกิตติศักดิ์ ท้าวชินกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
103  
640625
น.ส.จิรภัทร์ ขจัดโรคา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
104  
640642
น.ส.ธาดิณี เดชสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
105  
640643
นายทักษิณ ศรีโรจน์รัตนาวดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
106  
640647
น.ส.มาลีนี มะยะโก๊ะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
107  
640651
น.ส.กาญจนา เขจรสัตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
108  
640655
น.ส.ปภาวรินท์ ไทยชัยภูมิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
109  
640656
น.ส.นารีรัตน์ เกิดมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
110  
640662
น.ส.ปาริฉัตร แก้วหานาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
111  
640663
น.ส.พรประภา ชาวนาฮี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
112  
640668
น.ส.อารียา ธรรมดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
113  
640673
น.ส.กัลญาภร วงศราษฎร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
114  
640678
น.ส.พรกมล คำตะพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
115  
640679
น.ส.สุชานาถ ศรีบุรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
116  
640699
น.ส.วรกานต์ อินทร์ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
117  
640700
นายอนุชา กล้ายุทธ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
118  
640702
น.ส.อารีวรรณ นันทะสิงห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
119  
640703
น.ส.ปภาดา แสนไชย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
120  
640704
น.ส.พิมพ์มาดา สุธรรมศักดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
121  
640713
น.ส.อาภัสรา กันหาวัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
122  
640719
น.ส.กัญญาณัฐ สงธาดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
123  
640720
น.ส.ชุติกาณต์ ทวีสินทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
124  
640722
น.ส.ธัญชนก การประกอบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
125  
640723
น.ส.ประกายดาว บัวบาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
126  
640725
น.ส.กมลชนก เจริญสรรพพืช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
127  
640726
น.ส.ลลิตาพร วงษ์มั่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
128  
640734
น.ส.อนุตรา มุ่งฝอยกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
129  
640735
น.ส.อรรจยา สุขสานต์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
130  
640765
น.ส.ศิริวรรณ วงษ์วิภาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
131  
640789
น.ส.หทัยชนก ไตรถาวร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
132  
640820
น.ส.จิราภรณ์ พิกุลศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
133  
640821
น.ส.สุรัตน์สวดี ภุชพงษ์วัลลภ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
134  
640929
น.ส.จริยาภรณ์ วรแสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
135  
640941
น.ส.ปฏิญญา สว่างแจ้ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
136  
640959
น.ส.พรณัชฌา นึกมั่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
137  
641011
น.ส.กรแก้ว บุญพร้อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
138  
641178
น.ส.เมษา แซ่กง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
139  
641179
น.ส.อภิญญา พิมพิสาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
140  
641180
น.ส.สุธีรา เรืองนิ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
141  
641181
น.ส.เกวลิน จั่วกลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
142  
641182
น.ส.ศศิประภา ทองเพ็ชร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
143  
641183
น.ส.ชลนิภา วุ่นสุก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
144  
641184
น.ส.อรวรรณ ดาวศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
145  
641185
น.ส.นาขวัญ สร้อยสุมาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
146  
641186
น.ส.นิสา ผ่องโสภา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
147  
641187
น.ส.กัลยรัตน์ รอดรักษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
148  
641214
น.ส.มลธิชา ทัสสิมนต์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
149  
641244
น.ส.อารยา จารุยานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
150  
641248
น.ส.กรรณิการ์ กัณฐัศว์กำพล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
151  
641255
น.ส.จุฑาทิพย์ คำแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
152  
641267
น.ส.พิมพ์วรีย์ ประชากุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
153  
641269
น.ส.สุวิมล คงแข็ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
154  
641295
น.ส.กวินนาฏ ฤทธิ์ทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
155  
641298
น.ส.ณัฐกาญ พงษ์สุระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
156  
641320
น.ส.นันทวรรณ ศิริมังคละวานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
157  
641321
น.ส.ชยาภรณ์ กันทะเตียน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
158  
641339
น.ส.อรัชญา นรพิมพ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
159  
641363
น.ส.เพราพิลาส สันตวงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์