เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3713 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591823
น.ส.ชุติมา แก้วสำราญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
600006
น.ส.จุฑามาศ สงคราม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
600008
น.ส.ชัญญานุช ประนอมมิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
600010
น.ส.ณัฐรุจา วัฒนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
600012
น.ส.ณัฐสุดา มั่งสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
600025
น.ส.ศิวพร ศรีบุตตะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
600027
น.ส.สิริรัตน์ ศรีพอ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
600028
น.ส.สุจิวรรณ พุ่มไม้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
600029
น.ส.สุทธิดา บรรณศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
600031
น.ส.อัยลดา ดอกเข็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
600593
น.ส.สโรชา ซ้ายอิ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
600835
น.ส.สุชัญญา ว่องไว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
600845
น.ส.จิราภรณ์ นิจพานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
600858
น.ส.สรัญญา อุตริน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
600862
น.ส.พิชญาภา นาคะอินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
600869
น.ส.สิริลักษณ์ ทองจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
601272
น.ส.ศิรินาถ สารโพคา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
601273
น.ส.อัจฉริยา เหมรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
601274
น.ส.ศิริรักษ์ พาแพง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
601275
น.ส.ณัฐชยา หมุดคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
601277
น.ส.วริศรา โพธิ์ดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
601278
น.ส.วรัฏฐยา นาใจรีบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
601303
น.ส.สาวิตรี ดวงจิตต์เจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
601304
น.ส.อภิชญา พงษ์จะโปะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
601305
น.ส.ธรัญยา วงษ์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
601307
น.ส.วริศรา เบาะแฉะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
601318
นายสุทธิพงษ์ เสนามนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
601327
น.ส.โยธกา จันทร์เกิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
601669
นายณัฐวุฒิ พวงเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
601670
น.ส.หทัยกานต์ อินธิกูด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
601678
น.ส.ปิวธิดา สวนจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
601679
น.ส.ธารารัตน์ อินทพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
601680
น.ส.สุธิดา เหล็กงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
601681
น.ส.อัมพร สุนันต๊ะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
601826
น.ส.ประภา อินทร์สาคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
601875
น.ส.มุสลีฮาวาตี ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
601888
น.ส.วริศรา บุญสืบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
601893
น.ส.ทองประกาย ไชยเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
601916
น.ส.ธิดารัตน์ ประทุมพิมพ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์