เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3714 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630127
น.ส.วิมพ์วิภา คำฟู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
630133
น.ส.แพรวพิศุทธิ์ โสดานา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
630134
น.ส.ฐิดาพร ประกอบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
630136
น.ส.ปทิตตา ทองเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
630139
น.ส.ภัทรนันท์ ประจันนวล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
630141
น.ส.จิรวดี รักติกูล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
630146
น.ส.สุปวีณ์ สุขพานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
630152
น.ส.ใบบุญ พุทธมิลินประทีป
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
630153
น.ส.ทัชวรรณ หาเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
630164
น.ส.รัชฎาภรณ์ พรหมสมบัติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
630165
น.ส.ชนิตา บัวสระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
630167
น.ส.ศุภิสรา พรมมีเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
630173
น.ส.อลิศา ทิพย์มณฑา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
630174
น.ส.อัสมา เผือกนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
630175
น.ส.กรรณิการ์ มีอิสระ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
630176
น.ส.จิรภัทร ดอนเตาเหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
630177
น.ส.มัลลิกา พรมรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
630181
น.ส.ญาสุมินทร์ ทองรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
630182
น.ส.สุชาดา ทองสุขเสนีย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
630185
น.ส.นันทัชพร กำลังเหลือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
630188
น.ส.นริศรา อุตมะชะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
630195
น.ส.สิรินภา หล้าสีดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
630256
น.ส.อรอนงค์ ศรีฉายา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
630257
นายลิษา เอี่ยมรัศมีกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
630258
น.ส.กาญจนา ชากำนัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
630262
น.ส.วิภาดา พรมโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
630285
น.ส.พิกุลทอง ศรีบุรินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
630311
น.ส.จีราพร งอมสงัด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
630312
นายมติพล ช้างโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
630313
น.ส.สุชานาถ เทพมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
630314
น.ส.วิมลสิริ วิริยะส่องแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
630315
น.ส.ปาริตา สารพงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
630316
น.ส.อภิรุจี เนรมิตรสินหิรัญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
630317
นายวนศักดิ์ ทองแย้ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
630318
น.ส.พลอยพรรณ สรรพรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
630319
น.ส.สุดารัตน์ ด้ามทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
630320
น.ส.ชมพูนุช นิลแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
630541
น.ส.ณัชชา สอนสมนึก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
630551
น.ส.อัญชิสา อ่อนเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
630562
น.ส.สิริวิมล ไชยแสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
630583
น.ส.สุภาวิตา แก้วเกิด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
630597
น.ส.อภิชญา สุธาธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
630601
น.ส.ขวัญนภา เมืองพิล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
630622
น.ส.นฤมล ปาหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
630625
น.ส.จิราพัชร อินทรสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์