เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG3714 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
602559
น.ส.พิมพ์วรีย์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
602563
น.ส.ปวีณา ประไพเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
602566
น.ส.สุดารัตน์ ทรงลักษณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
602568
น.ส.อัมพรพันธ์ ชุ่มกิ่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
602572
น.ส.สวนีย์ ศิริปรุ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
610075
น.ส.จิราพร บุญชาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
610079
น.ส.ณัฐกานต์ อ่อนจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
610084
น.ส.สุพัฒตรา พงษ์วิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
610087
น.ส.สุภาภรณ์ ศรีเตชะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
610088
น.ส.กมลวรรณ แก้วสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
610094
น.ส.เบญญาภา สิงห์นอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
610105
น.ส.เกียรติสุดา จีนจิ้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
610147
น.ส.ณัฐณิชา บุญชุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
610154
น.ส.นพวรรณ แก้วตวงทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
610160
น.ส.วราภรณ์ บุบผา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
610265
น.ส.รุ่งรัตน์ รุ่งกาญจนศักดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
610273
น.ส.กุลธิดา แกล้วกล้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
610278
น.ส.อรจิรา สุขบรรเทิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
610280
น.ส.ชลดา มะธิมะเนาว์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
610302
น.ส.อัจฉรา ทุมเที่ยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
610308
น.ส.กัญญารัตน์ แก้วทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
610322
น.ส.พรสวรรค์ เหลืองเมธีวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
610453
น.ส.กัลยกร ศิริธะนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
610456
น.ส.กนกวรรณ เทียงเเก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
610464
น.ส.สิริกมล แก้วประชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
610468
น.ส.ปริชญา เซี่ยงหวอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
610478
น.ส.อุไรวรรณ โพธิ์ศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
610486
น.ส.ชมพูนุท ลุนสะแกวงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
610505
น.ส.สิริยากร ศรีมะเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
610553
นายวรวุฒิ แสงจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
610554
น.ส.ปิยะธิดา กรเวสรัชกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
610560
น.ส.เรณุการ์ ศรีสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
610576
น.ส.วรพิชชา ลีตานา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
610592
น.ส.สุกัญญา แซ่ย่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
610595
น.ส.ศยามล ทวนขุนทด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
610602
น.ส.กุลธิดา พงศ์จันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
610721
น.ส.ประวีณา จันทร์ชมภู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
610772
น.ส.จตุพร ภู่อ่อน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
610795
น.ส.อาริยา ปินะโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
610797
น.ส.รุจิรา พวงวิลัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
610806
น.ส.วรรณนภา แพทย์สิริมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
610839
น.ส.สุภาพรรณ อวดสม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
611106
น.ส.ชไมพร วงภูธร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
611114
น.ส.เมธินาฏ ดวงสงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
611115
น.ส.ทัศนิยา ทรงอ้วน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
611122
น.ส.ดารุณี ยมโคตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
611136
น.ส.กมลรัตน์ สิทธินู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
611146
น.ส.เพชรมณี โถมนาการ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
611155
น.ส.ยุพา กิ่งจันมล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
611158
น.ส.วิสุทธินี ปาเอื้อม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
611289
น.ส.ธีรนาถ ตระกูลสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
611380
น.ส.วิยะดา แก้วคำสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
611427
น.ส.ณัฐมล อินจำปา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
611430
น.ส.อนัญญา คำงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
611436
น.ส.มาเรียม ซามะรือซะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
611446
น.ส.นัยนา โสภาไฮ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์