เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา NG4532 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
582242
น.ส.กัญญาภัค นามกัณหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
590027
น.ส.อทิตยา วนาเจริญเขต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
590034
น.ส.ณัฐฐาพร ไน้ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
590055
น.ส.นรินธาร วาศรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
590067
น.ส.เกษร ชิดทองหลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
590076
น.ส.ชาลิสา ปฏิทัศน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
590086
น.ส.พัทธนันท์ เทียนทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
590087
น.ส.จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
590105
น.ส.สิริญญา แก้วคำปอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
590109
น.ส.นพรัตน์ แก้วประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
590238
น.ส.วิมลรัตน์ บุญฉิม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
590246
น.ส.ปพิชญา ปุราชะกา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
590258
น.ส.วรฤทัย วงศ์กลาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
590264
น.ส.ศศิโสม วัลลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
590273
น.ส.พุทธิดา ทองวัฒนกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
590400
น.ส.สุจิวรรณ ภูจันทร์มา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
590432
น.ส.ชุดานันท์ พิลาแหวน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
590614
น.ส.สุชาวรรณ นุชกำบัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
590685
น.ส.ผกามาศ ขวัญเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
590688
น.ส.อมรพรรณ บัวพิษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
590764
น.ส.เกวลิน รัตนคช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
591221
น.ส.พรพรรณ ทัพละคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
591823
น.ส.ชุติมา แก้วสำราญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
591890
น.ส.บุษกร สอนน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
600001
น.ส.กมลพรรณ ป้องศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
600002
น.ส.กรรณิการ์ จันทร์ฐาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
600006
น.ส.จุฑามาศ สงคราม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
600008
น.ส.ชัญญานุช ประนอมมิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
600010
น.ส.ณัฐรุจา วัฒนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
600012
น.ส.ณัฐสุดา มั่งสอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
600013
น.ส.ดวงกมล เหล่าสาร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
600014
น.ส.ธีราพร เมืองจินดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
600015
น.ส.น้ำทิพย์ สุดยอดสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
600016
น.ส.นิสารัตน์ จันทร์กระจ่าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
600017
น.ส.เนติพร พารพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
600018
น.ส.บงกชกร ไวยวาสา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
600019
น.ส.บุดศรา คำแหล่
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
600024
น.ส.วนิชา แสงรัมย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
600025
น.ส.ศิวพร ศรีบุตตะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
600027
น.ส.สิริรัตน์ ศรีพอ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
600028
น.ส.สุจิวรรณ พุ่มไม้
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
600029
น.ส.สุทธิดา บรรณศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
600030
น.ส.อรวี นุชนงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
600031
น.ส.อัยลดา ดอกเข็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
600032
น.ส.อารดา วงศ์ดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
600211
น.ส.กัณทิมา ดอกเกษ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
600217
น.ส.อิสราพร ภูบัวเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
600219
นายคุณานนต์ ภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
600232
น.ส.หทัยภัทร มุงคุณโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
600247
น.ส.ลลิตา จำปาสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
600275
น.ส.วิชุดา นาใจรีบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
600283
น.ส.นาถฤทัย จันทร์พรหม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
600285
น.ส.ณัฐฐยา คำหริ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
600443
น.ส.รุ่งมณี ภิญโญสโมสร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
600533
น.ส.ภัทราพร เสมาพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
600550
น.ส.มณัชฌา บัวสำลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
600551
น.ส.นันท์นภัส แก่นเรณู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
600557
น.ส.ฝนดาว รุจจนพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
600567
น.ส.สรารัตน์ ปะทิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
600577
นายณัฐมงคล เชื้อไทย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
600578
น.ส.ศิริลักษณ์ ปักการะโต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
600579
น.ส.ธัญญาลักษณ์ บุญธิรัศมี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
600580
น.ส.พรรณทิภา จีนมะเริง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
600581
น.ส.ปพิชญา เล็กประชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
600582
น.ส.กชพรรณ เท่งประกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
600583
น.ส.สุจิตราภรณ์ พรรณนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
600584
น.ส.เอเซีย สุริโยทัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
600585
น.ส.กุลนิดา วีระวัฒนาพงษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
600586
น.ส.อนงค์ คำวรรณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
600587
น.ส.เบ็ญจวรรณ ชูคต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
600588
น.ส.ชลดา เรือนงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
600593
น.ส.สโรชา ซ้ายอิ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
600604
น.ส.เพชรไพลิน สุวรรณกาญจน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
600629
น.ส.รอวิยานีย์ ฮะนิง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
600635
น.ส.ธัญชนก ช่วงมี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
600640
น.ส.รัตน์นรี งามยิ่งยวด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
600826
น.ส.รินรดา วิชา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
600827
น.ส.ปัญญกาญจน์ คันธนูฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
600828
น.ส.หยดเทียน อุตตะโม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
600831
น.ส.พรชนา กลัดแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
600835
น.ส.สุชัญญา ว่องไว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
600845
น.ส.จิราภรณ์ นิจพานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
600858
น.ส.สรัญญา อุตริน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
600862
น.ส.พิชญาภา นาคะอินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
600869
น.ส.สิริลักษณ์ ทองจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
86  
600873
น.ส.สุทินา นมัสศิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
600877
น.ส.ณัฐพร บุญทับ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
600883
น.ส.ธวัลพร กนกดำรง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
600886
น.ส.เยาวลักษณ์ เรียบร้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
600888
น.ส.ปาริชาด นามบันลือ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
91  
600896
น.ส.อินทร์ธิรา บุญมีบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
600913
น.ส.อุไรรัตน์ จำปาเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
600914
น.ส.รัชฎาภรณ์ เพียรดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
600938
น.ส.จิรภัทร์ เทียงดาห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
600940
น.ส.อัจฉราวรรณ โพธิกัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
96  
600949
น.ส.นิรชา โม่งคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
97  
600965
น.ส.ปรียาภรณ์ ไตรยะวิภาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
600966
น.ส.กัลย์สุดา สิริคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
600967
น.ส.อภิญญา ศาลาแดง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
600968
น.ส.ช่อผกา จิตจำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
101  
600969
น.ส.กัญญารัตน์ อินทรักษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
102  
600970
น.ส.จันทิมา ไชยณรงค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
103  
600971
น.ส.ศิวนันท์ ลาดสมดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
104  
600972
น.ส.สุวิมล ชมภูพื้น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
105  
601264
น.ส.ธนภรณ์ สาก้อน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
106  
601266
น.ส.พรทิพย์ กรรณสูต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
107  
601269
น.ส.นันทรารัตน์ โสภณอริยนนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
108  
601272
น.ส.ศิรินาถ สารโพคา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
109  
601273
น.ส.อัจฉริยา เหมรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
110  
601274
น.ส.ศิริรักษ์ พาแพง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
111  
601275
น.ส.ณัฐชยา หมุดคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
112  
601277
น.ส.วริศรา โพธิ์ดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
113  
601278
น.ส.วรัฏฐยา นาใจรีบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
114  
601279
น.ส.วินิตา สุขเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
115  
601280
น.ส.ปวิทตรี มวนศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
116  
601281
น.ส.กีรติ บุญจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
117  
601282
น.ส.กติกา นิยมกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
118  
601284
น.ส.มิ่งขวัญ ขุ่มด้วง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
119  
601290
นายธิติพันธ์ สัตพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
120  
601295
น.ส.นฤมล เหล่าธีระพานิช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
121  
601302
น.ส.ณัฐชมนต์ ศิริสถิตฐากรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
122  
601303
น.ส.สาวิตรี ดวงจิตต์เจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
123  
601304
น.ส.อภิชญา พงษ์จะโปะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
124  
601305
น.ส.ธรัญยา วงษ์แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
125  
601307
น.ส.วริศรา เบาะแฉะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
126  
601318
นายสุทธิพงษ์ เสนามนตรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
127  
601327
น.ส.โยธกา จันทร์เกิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
128  
601341
น.ส.อัจฉรา กาฬปักษี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
129  
601342
น.ส.ภาวรินทร์ ธรรมเม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
130  
601370
น.ส.ศศิวรรณ ฝันนิมิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
131  
601409
น.ส.นลิณี เเข็งเเรง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
132  
601411
น.ส.จิรภาพร แสงบัญลัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
133  
601444
น.ส.อมรรัตน์ เหล่าจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
134  
601453
น.ส.วิชิตา อินทร์พุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
135  
601460
น.ส.พิชญานิน ขันชุ่ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
136  
601466
น.ส.รัตติกานต์ เล็กดารา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
137  
601472
น.ส.ณัฐธิดา อุดมศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
138  
601473
น.ส.กมลธิดา แก่นเสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
139  
601475
น.ส.รสสุคนธ์ กันเจียก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
140  
601610
น.ส.อารียา รามสูต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
141  
601616
น.ส.ปาริชาติ รุณพัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
142  
601634
น.ส.ประภัสสร ทองโพธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
143  
601637
น.ส.ณัฐริกา อภิชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
144  
601649
น.ส.วณิชชา ขอมเดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
145  
601655
น.ส.คุณาพร ฉัตรหิรัญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
146  
601656
น.ส.พราวมณี เหลืองงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
147  
601660
น.ส.ชลลดา วิชาดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
148  
601669
นายณัฐวุฒิ พวงเงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
149  
601670
น.ส.หทัยกานต์ อินธิกูด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
150  
601678
น.ส.ปิวธิดา สวนจันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
151  
601679
น.ส.ธารารัตน์ อินทพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
152  
601680
น.ส.สุธิดา เหล็กงาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
153  
601681
น.ส.อัมพร สุนันต๊ะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
154  
601688
น.ส.พุธิตา ชุมภูเมืองชื่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
155  
601689
น.ส.พิชชาภา แก้วทิพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
156  
601690
น.ส.ณัฐชา หมัดเดียะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
157  
601691
น.ส.จิรภัทร วงศ์ศรีกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
158  
601696
น.ส.ยารานี ตุกังหัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
159  
601698
น.ส.สุนิสา ยาประจัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
160  
601699
น.ส.สิริรัตน์ คำวงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
161  
601728
น.ส.จารุพรรณ เอกณัฐพจน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
162  
601826
น.ส.ประภา อินทร์สาคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
163  
601875
น.ส.มุสลีฮาวาตี ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
164  
601888
น.ส.วริศรา บุญสืบ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
165  
601893
น.ส.ทองประกาย ไชยเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
166  
601916
น.ส.ธิดารัตน์ ประทุมพิมพ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์