เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PB2133 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590208
น.ส.อรรยา ท้วมอ้น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
600153
น.ส.พรรณรายณ์ บัวพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
3  
600157
น.ส.อริสรา บิดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
4  
600356
น.ส.ชลิดา ลุนระบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
600367
น.ส.มุจลินท์ เจริญรูป
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
600368
น.ส.ผุสดี ศรีนาค
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
600445
นายสมเกียรติ ประนิทานะโต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
600474
น.ส.ธันยพร กิ่งดอกไม้
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
600633
น.ส.ทิพวัลย์ พันธุรัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
10  
600675
น.ส.วิจิตร นางวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
11  
600728
น.ส.ยุพาภรณ์ ฉิมคีรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
12  
600911
น.ส.อัญชนา กองมาลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
13  
601072
น.ส.ชนากานต์ ศรีแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
14  
601316
น.ส.สุภาพ ธรรมกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
15  
601431
น.ส.พรไพลิน อุตส่าห์การณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
601545
น.ส.นันทพร อำนวยโชคเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
17  
601585
น.ส.ศศิธร ทองสวด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
18  
601618
น.ส.อุมาพร ตอพล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
19  
601817
น.ส.นลิตรา นนท์คำวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
20  
601874
นายวชิระ ทองเกียรติ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
601900
น.ส.สโรชา อนุภาพยุทธชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
22  
601962
น.ส.ธัญญารัตน์ หินจีน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
23  
602059
น.ส.สุดารัตน์ จินดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล