เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PB3503 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610195
น.ส.นริศรา มะมิง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
2  
610669
น.ส.อรัญญา เลิศกิจเจริญผล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
3  
610707
น.ส.จิรัตติกาญจน์ สงห้อง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
4  
611388
น.ส.ณัฐวดี กลีบแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
5  
611448
น.ส.มลทิญา พิมพ์ชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
6  
611519
น.ส.ธนภรณ์ ไกรสิทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
7  
611681
น.ส.อภิชญาภรณ์ แก้วสนิท
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
8  
611693
น.ส.รสสุคนธ์ เศรษโฐ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน