เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PC2403 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592898
น.ส.ณัฐกานต์ มะแป้น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
600172
น.ส.ปรียนันท์ เพชรทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600681
น.ส.ปาริชาติ พิมายนอก
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4  
600987
นายธนภัทร เสมอจิตต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
601094
นายวศิน เสือสมิง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
601488
นายอธิวัฒน์ ธาดาดลทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
601574
น.ส.บุญรักษา สังข์วงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8  
601904
นายทวีโชติ จรเสนาะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
602054
น.ส.กิดาภรณ์ นนท์คำวงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10  
602107
น.ส.พิชญา ชาญณรงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11  
602177
นายธนบดี ถุงทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
610086
น.ส.ศตพร หลอดแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
610203
น.ส.กนกพัชร พรประทาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
610226
น.ส.วริษฐา บุญกิตติเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
610229
น.ส.นิชาภา รัตนสถาพรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
610552
นายอุดมศักดิ์ หงส์วิริยะโชติกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
610636
น.ส.กัณฐิกา สังขพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
611019
น.ส.ญาธิติ จันทรทนุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
611128
นายจงอัศจรรย์ แสงเลิศล้ำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
20  
611584
น.ส.พลอยไพลิน ต่อเติมตระกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
611642
น.ส.นนทกานต์ ชูสถาน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
22  
611644
นายณัฐนนท์ ศรีพรงาม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
23  
611652
น.ส.ชาลิสา วราโภคานันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
611666
นายปริญญา เรืองศิลป์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
25  
620313
น.ส.ณัชชา แหลมจริยานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
620333
น.ส.น้ำเพชร เพ็ชรัตนกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
620468
น.ส.ปานิสรา การุณรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
620531
น.ส.ธิดารัตน์ แดงด้วง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
29  
620626
น.ส.กิตติภรณ์ ฟองบัว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
620700
นายธนวัฒน์ แก้วก่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
620825
น.ส.ณัฎฐณิชากรณ์ เนติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
621039
น.ส.นิลวรรณ เจริญโชคสถาพร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
33  
621083
น.ส.ปณิตา สมโภชน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
34  
621093
น.ส.พรปวีณ์ ลิขิตเลิศวีรกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
621137
น.ส.พิมพ์ชนก ศิริศักดิ์กมล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
36  
621160
น.ส.วิภา ด่านเกษม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
37  
621178
น.ส.ฐิติพร แสวง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
621187
นายนาซิร สัญอี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
39  
621327
น.ส.ณีรนุช แซ่ฟุ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
621361
น.ส.ศิริพร เขาแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
41  
621411
น.ส.บุปผา ระฆังแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
42  
621425
น.ส.ปิยธิดา สามารถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
43  
621445
น.ส.ศิริญาภรณ์ โชคบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
44  
621494
น.ส.บุรัสกร ธรรมสนิท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
45  
621501
น.ส.ธัญชนก ศรีสมบัติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
46  
621857
น.ส.สิริกันยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์