เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PC3303 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600623
นายกรวิชญ์ ลอยสกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2  
600688
นายวุฒิวัฒน์ ทองก้อน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3  
600961
น.ส.อรยา ศรีชะอุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4  
601488
นายอธิวัฒน์ ธาดาดลทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
601501
น.ส.นุชวรา ก้อนทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
601640
น.ส.อุทัยวรรณ ก๋งเม่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
7  
602501
น.ส.นิตยา อินทะหลาบ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
610023
น.ส.นาถสุรางค์ เนตรทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
9  
610203
น.ส.กนกพัชร พรประทาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
610220
น.ส.ปราณศิริ บัวเผื่อน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
11  
610226
น.ส.วริษฐา บุญกิตติเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
610552
นายอุดมศักดิ์ หงส์วิริยะโชติกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
610578
น.ส.วาริษา สวยดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
14  
610584
น.ส.สุนิศา ยุวกาฬกุล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
15  
610619
น.ส.มนัสวี หงษ์สุวงศ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
16  
610636
น.ส.กัณฐิกา สังขพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
610863
นายวิชชา แซ่หู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
610898
น.ส.สุดาพร เลื่อมใส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
19  
610913
น.ส.รวินนา อินทรครรชิต
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
20  
611132
น.ส.กัลยาณี นิ่มเนียม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
21  
611315
น.ส.นฤมล ผิวไผ่
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
22  
611358
นายธรรมสรณ์ หาญวรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
23  
611441
นายศรัณยู สกุลวงศ์ธนา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
24  
611584
น.ส.พลอยไพลิน ต่อเติมตระกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
611666
นายปริญญา เรืองศิลป์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
26  
611679
นายจิรายุ ทศพลดำเกิง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
611996
น.ส.รัตนากร เจริญสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
620055
น.ส.ณัฏฐา พันลุตัน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
29  
620091
น.ส.ณปภัช ไถวสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
30  
620151
น.ส.พรรณภา ศรีไสยเพชร
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
31  
620320
น.ส.อัยรินทร์ วิวรรณรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
32  
620330
น.ส.สิริกร วงอัยการ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
33  
620339
นายบุญญพัฒศน์ ธนวิศาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
34  
620340
น.ส.มนัสชนก พรึกสลุง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
35  
620368
น.ส.ธิมาพร นาคนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
36  
620370
น.ส.นภาพร โสภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
37  
620392
น.ส.ญารวี นามะสนธิ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
38  
620401
นายธีรนันท์ สุระวิทย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
39  
620405
น.ส.ภัทราภรณ์ เวียงคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
40  
620421
น.ส.พุทธชาติ นัชฎา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
41  
620550
น.ส.นภัสรพี นันทพานิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
42  
620674
นายวัชระพล นามวิชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
620781
น.ส.รวิสรา แสงวิไลสาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
44  
620783
น.ส.ปัทมา บุษบามาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
45  
620787
น.ส.ปิยะมาศ ปู่ปิว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
46  
620800
น.ส.อรพรรณ เอี่ยมสอาด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
47  
620808
น.ส.มินตรา เทศรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
48  
620846
น.ส.พรนัชชา แสงแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
49  
620853
น.ส.นรมล พ่วงแพ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
50  
620864
น.ส.ทิพย์สุดา ช่วยคุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
51  
620912
น.ส.ช่อทิพย์ ชมสมใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
52  
620927
น.ส.ปาริชาติ ศรีบุญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
53  
621017
น.ส.มัณฑนา แก่นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
54  
621063
นายนที รัศมี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
55  
621148
น.ส.เกวลี เหล็นเพ็ชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
56  
621173
น.ส.วิลาวัลย์ มิขุนทด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
57  
621367
น.ส.จิณณพัต กุลภัทรภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
58  
621376
น.ส.รามาวดี ปีกสันเทียะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
59  
621433
นายธรรศ แย้มขยาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
60  
621866
น.ส.ปาริชาติ วงศ์อุไร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์