เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PC3303 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600424
น.ส.สุพัตรา อุปถัมภ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
600425
น.ส.สุธิดา ศิริโภคพัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
600545
น.ส.เหมือนฝัน จับใจนาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
600563
น.ส.ฐิตาภา ธีระวัฒนประสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
600709
น.ส.ปาริชาติ บุญยืน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
601065
น.ส.สิรี ศรีศิริรุ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
601572
น.ส.ฐานิกา บรรยงพฤฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
601646
น.ส.ปฐมาวดี มนตรีวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
601667
น.ส.ชลดา มูลทรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
602128
น.ส.พัชรพร แซ่หลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน