เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PH2122 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640075
น.ส.ฐิติมา มะณีแนม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
640372
นายกัมพล ศรีสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
640430
น.ส.เพ็ญศิริ โพธิรัชต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
640479
น.ส.สุดารัตน์ โทษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
640752
น.ส.ไอรดา วงค์เสาร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
640829
น.ส.ศุภรดา โนรีราษฎร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
640897
น.ส.นิภาภรณ์ ดาวดวงเด่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
640935
น.ส.สุนัสดา ประชานัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
640986
น.ส.ศิรินทิพย์ ช่างเรือ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
641174
น.ส.ณัฎฐริณีย์ สมาเด๊ะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์