เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PH2122 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610757
น.ส.สุชาดา ศิริธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
620084
น.ส.จิตรลดา วงศ์รักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
620144
น.ส.ศิริวรรณ นาคนาวา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
620173
น.ส.นิศาชน แหม่มเพชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
620214
น.ส.พนิตนันท์ พานิช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
620215
น.ส.กนกพร พงศกรโสภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
620217
น.ส.ณัฐณิชา แสงประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
620250
น.ส.รินลณี วันโพนทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
620252
นายณัฐวุฒิ แสงวิชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
620315
น.ส.ณัฐกานต์ แก้วเอียด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
620334
น.ส.ทักษิณา สุขพงษ์ไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
620341
น.ส.ภัสราภรณ์ ลำลอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
620345
นายกิตติภพ สารโคกสูง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
620411
น.ส.วรัชยา รักษานาค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
620430
น.ส.เพริศแพร้ว บุญศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
620437
น.ส.สิริกานดา แก้วจรัส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
620502
น.ส.เบญจมา วัฒนเกษตรกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
620614
นายพิสิษฐ์ กนกพัฒนรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
620621
น.ส.สุดารัตน์ กองทุ่งมล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
620627
น.ส.สุพิชชา แป้นหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
620631
น.ส.ศจี คูณคล่อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
620635
น.ส.มนัสวีย์ รอดขาว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
620637
น.ส.ปิยะฉัตร ยามสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
620638
น.ส.นฤมล โพธิ์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
620641
น.ส.รุจิรา เมืองแมน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
620647
น.ส.วรัญญา เทพกัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
620662
น.ส.สุพรรณี วิรองศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
620666
น.ส.กริชศิญา บัวสระ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
620683
น.ส.เบญญาภา อินทรวิเชียร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
620723
น.ส.ภัทราวดี ทับทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
620725
น.ส.ธนพร ฉ่ำพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
620728
น.ส.วรวิมล อันติมานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
620729
นายศุภกิตติ์ พานิชวัฒนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
620731
น.ส.นาฮูดา เจ๊ะดู
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
620736
น.ส.ภาสินีญา วิเวก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
620750
น.ส.กฤดาญชลี โพธาวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
620757
น.ส.สุทธิลักษณ์ จันทร์เทศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
620770
น.ส.อารดี คล้อยตามวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
620784
น.ส.ปาลีรัตน์ รังรักษ์รัตนากร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
620789
น.ส.อรัญญา ศรีพรหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
620813
น.ส.กัลย์ฐิตา เอกวราธำรงฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
620823
น.ส.ปวีณุช นราศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
620852
น.ส.ญาณิศา คงสีนวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
620873
น.ส.นูรเสาวนี กอเนาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
620894
น.ส.สุกานดา มังวอ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
620896
นายวรากร จรรยาไพบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
620901
น.ส.ชลลดา อินอ่อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
620903
น.ส.ณัฐกุล จันทร์เสงี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
620925
นายศตวรรษ สุวรรณสอน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
620928
น.ส.พจณิชา ยิ้มหนองโพธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
620942
น.ส.เนตรนภา ต๊ะผัด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
620994
น.ส.พิชสินีย์ อินทพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
621015
น.ส.สโรชา ทรศัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
621019
น.ส.ณัฐสุดา ทองตุ้ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
621024
น.ส.ฟูซียะห์ แมเร๊าะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
621032
น.ส.สุรภา สุนันท์กิ่งเพชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
621044
น.ส.กวินธิดา โสดาจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
621054
น.ส.จริยดาพร โพธิ์พรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
621055
น.ส.ศุภิกา ภักดีบุรีกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
621056
น.ส.ชลดา วันนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
621057
น.ส.กฤษฎา เดชแฟง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
621058
น.ส.ศศิธร จันทร์ขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
621059
น.ส.ภัทราวดี ศรีโคตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
621067
น.ส.ฉัตรนภา สิมารับ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
621068
นายศุภฤกษ์ ลาภขวัญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
66  
621073
นายศัตธัช ลภัทธานันท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
67  
621076
น.ส.เพชรินทร์ อินทรคง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
68  
621079
น.ส.ชุติมา สิงหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
69  
621081
น.ส.อินทิรา วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
70  
621110
นายนิวัจชนัน นิตย์ด่านกลางกุน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
71  
621118
น.ส.กุลวานีย์ ขันธมะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
72  
621119
น.ส.นพรัตน์ ศรีโพนทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
73  
621128
นายกิตติคุณ มัยวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
74  
621134
นายชาติชัย ใจเอื้อ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
75  
621144
นายปวริศร์ ดอนปรีชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
76  
621155
น.ส.เมวดี ทาขุลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
77  
621156
น.ส.นูรฟา วาจิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
78  
621175
น.ส.พิมมาดา พวงกระสันต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
79  
621218
น.ส.ธีรนุช สงวนศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
80  
621237
น.ส.พัทธนันท์ รัตนเดชพงศ์สิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
81  
621284
น.ส.อรสา ปานทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
82  
621290
น.ส.ทิพปภา มั่งมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
83  
621302
น.ส.ขวัญชนก ตะกรุดเดิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
84  
621307
น.ส.อภิชญา รัตนวรรณนุกูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์