เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PL2113 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590359
น.ส.ณภัทร ศิริตระกูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
590562
น.ส.บุญสิตา นาเหนือ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
591041
น.ส.ชุดาภา พรหมพินิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
591789
น.ส.พีรดา เจริญโรจน์สวัสดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
592220
น.ส.ณัฐริณี เติมพงศ์พันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
592224
น.ส.สุภาภรณ์ จบศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
592226
น.ส.ชนัญชิตา อังคณานุวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
592686
น.ส.นาตยา โทนทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
9  
600161
น.ส.แพรวา เลิศกิตติอมรกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
600162
น.ส.กนกนันท์ นามบำรุง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
600163
น.ส.จันทกานต์ อัตตโนรักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
600166
นายดิษฐวัฒน์ ภวชัยยันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
600169
น.ส.ธาริกา เอกอธิโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
600170
น.ส.นันท์นภัส รัตนวลีดิโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
600173
น.ส.ปัญณรัตน์ หารประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
600179
น.ส.ภูมิพิรินทร์ แก้วเครือคำ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
600183
น.ส.สิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
600278
น.ส.ปนัสยา หมั่นมา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
600291
น.ส.จริยา ศรีวะรมย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
600292
น.ส.พนิดา สังข์นุ่ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
600347
น.ส.กนกทิพ ลำมะยศ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
600454
น.ส.รุจิเรข ลิมปภาส
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
600511
น.ส.ชลิดา ศรีกระจาย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
600539
น.ส.สุไฮลา กุวิง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
600560
น.ส.นวพร แพรดอก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
600594
น.ส.ญาสุมินทร์ หมัดเจริญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
600620
น.ส.ตรีรัตน์ พรรณรังษี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
600630
น.ส.กวินทรา แซ่ตั้ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
600662
น.ส.ธีรดา ขวัญเจริญทรัพย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
600822
น.ส.รัตนาวดี ซีประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
600834
น.ส.ภัคพร วิลาสุวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
600947
น.ส.รวิสรา มีลักษณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
601141
น.ส.กรรณิกา ชูอำไพ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
34  
601171
น.ส.ตันหยง สงวนไว้
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
601174
น.ส.ศุภิสรา สุตสุนทร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
601179
น.ส.พริมา ศิริลิมประพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
601198
น.ส.ปาระมี วงษ์เวียน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
38  
601208
น.ส.กัญญาณัฐ ฉัตรอุทัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
39  
601226
น.ส.ฐิติภา แก้วมงคล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
40  
601263
นายวชิรวิทย์ แปลงกาย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
41  
601317
น.ส.อิสรีย์ นิธิกรทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
42  
601355
นายศุภวิชญ์ ลาภศิริวัฒน์กุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
43  
601371
น.ส.ประภัสสร เนียมฉาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
44  
601373
น.ส.สาวิกา แก้วมงคล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
45  
601423
น.ส.นฤมล ธงเงิน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
46  
601454
น.ส.ฐิติมา แซ่เหีย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
47  
601554
น.ส.กุลณัฐ รักษาสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
48  
601647
น.ส.ปิยภัทร สืบแสงอินทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
49  
601662
น.ส.วณิชชา เฮงพลอย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
50  
601705
น.ส.ชุติพร ใจดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
51  
601740
น.ส.จิตรวรรณ วรรณพฤกษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
52  
601742
นายสุภวัชร กุลอุดมวิวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
53  
601839
นายจิรณัฏฐ์ ก่อถิรวัสส์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
54  
601840
น.ส.ศิริวรรณ ศรีวิเศษ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
55  
601938
น.ส.ชนิสรา โกศลวิทยานันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
56  
602103
น.ส.พิมพ์ลภัส พิมพาภรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
57  
602542
น.ส.กุลนิษฐ์ งามชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
58  
610017
น.ส.รัชนีวรรณ ขวาขันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
59  
610141
น.ส.รัตนมณี เก็บเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
60  
610631
น.ส.กนกวรรณ จันศิริโพธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
61  
611267
น.ส.สรัญธร แก้วมอญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
62  
611330
น.ส.วริศรา จันทร์ฆะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
63  
611368
น.ส.มลรยา คุณสิริประภารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
64  
611459
น.ส.บัวจตณา บุญประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
65  
611461
น.ส.ปัณฑิตา บัวเคลือบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
66  
611462
น.ส.สิริปิ่น วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
67  
611463
น.ส.สิริปุญ วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
68  
611571
น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนปัญญา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
69  
611575
น.ส.รัตติยากร ขจรพราวศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
70  
611616
น.ส.จรรย์อมล จันทบุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
71  
611646
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่คู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
72  
611663
น.ส.สุนิษา กิจสมุทร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
73  
611921
น.ส.อุมาพร เชียงขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
74  
620035
น.ส.ธวัลรัตน์ จินดามัง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
75  
620037
น.ส.ธนนันท์ ชูชื่นกลิ่น
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
76  
620048
น.ส.รวิภา เปรมศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
77  
620054
น.ส.ไปรยา ชัยสิทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
78  
620095
น.ส.ปวิชญา อัตตวิริยะสุวร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
79  
620104
น.ส.อารีมน ธรณินทร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
80  
620123
น.ส.มนต์นภา เกิดหันตรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
81  
620165
น.ส.ณิชากานต์ พร้อมเพรียง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
82  
620383
น.ส.สุนันทา คำหอมกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
83  
620393
น.ส.ลลิตา พุทธรักษา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
84  
620478
น.ส.พนิดา รุ่งทอง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
85  
620482
น.ส.ศิญาภรณ์ จำนงค์จิตร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
86  
620494
น.ส.สิริพร สิงหนารถ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
87  
620615
นายชลกร ช่องฉิมพลี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
88  
620705
นายศิริศักดิ์ เสน่หา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
89  
620735
น.ส.อภิญญา เพ็ชรงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
90  
620744
นายกฤตภัค ทองเหลืองสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
91  
620745
นายพงศกร สร้อยนาค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
92  
621096
น.ส.ธันยา จงสวัสดิ์สถาพร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
93  
621097
น.ส.จารุภา เหลียวพัฒนพงศ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
94  
621122
น.ส.สกลภัทร โรงกลาง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
95  
621126
น.ส.ปวีณ์นุช แน่นอุดร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
96  
621152
นายภคพงษ์ สุรกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
97  
621158
น.ส.สรัญชนา แจ่มมี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
98  
621191
น.ส.พีรพร รัตนะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
99  
621192
นายหาญณรงค์ คูณสินศรัณย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
100  
621212
นายเมธา แซ่ย่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
101  
621423
น.ส.นลินทิพย์ ยมรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
102  
621468
นายดิษฐฎี ทุมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
103  
621469
นายสหัสวรรษ พุทธิสัตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
104  
621847
น.ส.กุลสตรี กลางบุรัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์