เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PL2163 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592085
น.ส.วรางคณา จันทร์วลัยพร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
600205
น.ส.โมลี ขานเพราะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
600227
น.ส.รสริน ลาดภูเขียว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
600355
น.ส.กมลรัตน์ พุทไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
600782
นายภูรินทร์ ชินจิรัฐติกาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
600806
น.ส.สุทธิกานต์ หนูเหลือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
601182
นายชัยธัช ชื่นชอบ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
8  
601352
นายจิรัฏฐ์ ภูวนันท์พัฒนคุณ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
9  
601503
น.ส.อาทิมา อุภัยชีวะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
601554
น.ส.กุลณัฐ รักษาสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
601569
น.ส.อาภาพิมพ์ วีระเดชาพล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
601606
นายปัฐป์กานต์ แจ่มพุทรา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
13  
601933
นายวนราช สงวนแสง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
14  
601987
น.ส.ศุภัชฌา ขำชัยภูมิ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
601998
น.ส.ทิพยนันต์ เคหาวัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
602001
น.ส.อนันญา รอบรู้
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
602057
นายธนินโชตน์ วิเชียรพราย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
602062
น.ส.กิ่งแก้ว นกแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
19  
602063
นายมกรณ์ทรฐ ไชยพล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
20  
602529
น.ส.ศิรภัสสร พูนช่วย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
21  
611700
นายปุญชรัสมิ์ เตชะมา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์