เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PL2233 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591486
นายกรรไชย ทรัพย์สิทธิกร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
592967
น.ส.ภรภัทร เลียวกำโชค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
600202
น.ส.ญาโณบล พลายงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
600258
น.ส.เจกิตาน์ แซ่อุ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
600312
น.ส.ศศิประภา แซ่จัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
600647
น.ส.อัญชสา แก้วสัมฤทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
600694
น.ส.ฐิตาพร วิมลธรรมวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
600710
น.ส.นันทินีย์ ลิล่ำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
600987
นายธนภัทร เสมอจิตต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
601065
น.ส.สิรี ศรีศิริรุ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
601766
นายสุวพิชญ์ วายุพัฒน์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
12  
602038
น.ส.พรรณภัทร หนุนอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
602062
น.ส.กิ่งแก้ว นกแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
602063
นายมกรณ์ทรฐ ไชยพล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
602177
นายธนบดี ถุงทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
602521
น.ส.พัชมน จีรทีฆโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
610197
นายทัตเทพ สีมี่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
610198
น.ส.ณัฐชยา บวรไพบูลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
610228
น.ส.ณัฐธิดา อาชาวรฤทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
610310
น.ส.เกตุษิญา เอกสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
610383
น.ส.ณัฐธิณี สุทธ์สุทัศน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
22  
610398
นายธัชชัย เจริญถกลศีล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
610608
น.ส.นิศาชล แก้ววิมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
610616
น.ส.กัญญาณัฐ น้อยศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
25  
610640
น.ส.ธัญญาพร ตั้งชาติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
26  
610683
นายธนภัทร ศรีวรพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
610702
น.ส.พันธิตรา วงษ์พิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
28  
610836
น.ส.พลอยไพลิน สุดเฉลียว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
29  
610853
น.ส.จิรัชญา ชูไทย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
30  
610991
น.ส.ลักษิกา จงเกียรติขจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
611035
นายมนุเชษฐ์ มงคลวิริยะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
32  
611054
น.ส.จิราภรณ์ คงคาชะนะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
33  
611127
น.ส.ณัฏฐ์ชุดา ยิ่งอัมรัตน์กุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
34  
611138
น.ส.จุฑามาศ อภินันทนากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
611240
น.ส.รัติยา ศรีประภา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
36  
611243
น.ส.นริศรา ดอกเบญจมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
611249
น.ส.ฐิติพร พงษ์ทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
38  
611252
นายพชร วิไลวงศ์เสถียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
611267
น.ส.สรัญธร แก้วมอญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
611273
น.ส.อภิชญา พุ่มนิคม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
41  
611304
น.ส.วริศรา จำปานวล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
42  
611328
น.ส.ฌัชชา แบรอซิม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
611330
น.ส.วริศรา จันทร์ฆะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
44  
611337
น.ส.รุ่งฤดี นาดำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
45  
611368
น.ส.มลรยา คุณสิริประภารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
46  
611431
น.ส.ธันยาภรณ์ สิงห์คะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
47  
611456
น.ส.ปัณพัชร เจื้อง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
611459
น.ส.บัวจตณา บุญประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
49  
611461
น.ส.ปัณฑิตา บัวเคลือบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
50  
611462
น.ส.สิริปิ่น วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
51  
611463
น.ส.สิริปุญ วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
52  
611544
น.ส.เบญจรัตน์ อร่ามเรืองสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
53  
611613
น.ส.นิชาภัทร ยาสุด
บริหารธุรกิจ / การตลาด
54  
611616
น.ส.จรรย์อมล จันทบุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
55  
611624
น.ส.ฉวีวรรณ ศรีไพร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
56  
611629
น.ส.ธิดาภรณ์ ปิ่นทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
57  
611636
น.ส.กมลพร นาวาพนม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
58  
611654
น.ส.ศศิภา รวีอภิรดีจรัส
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
59  
611668
น.ส.ปรีดาลี อรัญณา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
60  
620038
น.ส.สลิลทิพย์ ปรีเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
61  
620083
นายกฤตภาส อาภรณ์พัฒนพงศ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
62  
620093
น.ส.ธันยภรณ์ ร่ำเทียนทอง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
63  
620120
น.ส.บุณยานุช แซ่เจ็ง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
64  
620139
นายพชร สุวรรณสุจริต
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
65  
620164
น.ส.สุรัสวดี พยาบาล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
66  
620297
น.ส.โชติกา ฉัตรธัญธร
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
67  
620303
น.ส.ศศิพิมพ์ ลีลาเลิศพาณิชย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
68  
620378
นายจริวัฒน์ วงษาชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
69  
620390
นายภูมิภัทร พูลผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
70  
620406
นายกิตติ์ธเนศ พัชรโชคชัยหิรัญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
71  
620434
น.ส.อารียาลักษ์ มาลศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
72  
620435
นายจักรพงษ์ อิทธิผลสิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
73  
620481
น.ส.เกศรินทร์ มงคลทิพย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
74  
620506
น.ส.ปริยากร สาราณียะพงษ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
75  
620513
น.ส.ณิชาภัทร บุญสนธิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
76  
620514
น.ส.รมิดา จึงจรัสทรัพย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
77  
620533
น.ส.อรนลิน หออัษฎาวุธ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
78  
620549
น.ส.กรกต อภิรมย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
79  
620562
น.ส.อารียา ภูหัวดอน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
80  
620568
น.ส.ธิติพร มาศรักษา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
81  
620613
นายณัฐพงศ์ สังวาลย์มานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
82  
620838
น.ส.ภัทรพร บุญมาแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
83  
620860
นายประสบโชค กุลทนันท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
84  
620951
น.ส.อริสรา สาพรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
85  
620988
น.ส.รัตนพร การัก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
86  
620997
นายธนารัสย์ สุขประเสริฐรัชตะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
87  
621042
น.ส.จริณพร ภักดีกำจร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
88  
621046
นายธนธัส สิงห์โตขำ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
89  
621075
นายอังกูร ฤทธิ์คัมภีร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
90  
621082
น.ส.กัญญาภัค กิจเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
91  
621084
น.ส.พิชญ์สินี สำราญทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
92  
621089
น.ส.วิชิตา หมายดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
93  
621092
นายกานต์ณพงษ์ คูคานนอก
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
94  
621094
นายวิศรุต สมบูรณ์วงศ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
95  
621106
น.ส.จุติกาญจน์ จันทร์ศรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
96  
621120
น.ส.มัญชุสา คล้ายนาค
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
97  
621132
น.ส.แพรวา ไหลศิริกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
98  
621133
น.ส.ณัฐสินันท์ คงกลับ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
99  
621135
น.ส.ธัญจิรา พรปณิธิกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
100  
621195
น.ส.อภิญญา พันธุฟัก
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
101  
621222
น.ส.สุชาดา ใจดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
102  
621223
น.ส.ฐิติพร เฉยบรรดิษฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
103  
621330
น.ส.ฐิติมา ทองแดง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
104  
621358
น.ส.กวิเก้าชม อัศวพฤฒากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
105  
621410
น.ส.รวีวัลย์ พูลมี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
106  
621428
น.ส.พรกมล ศรีทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน