เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PL3333 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
582002
น.ส.จิราพัชร กันตะบุตร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
2  
592085
น.ส.วรางคณา จันทร์วลัยพร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
600203
น.ส.ทักษพร เนยบาง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
600227
น.ส.รสริน ลาดภูเขียว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
600669
นายสุเมชา ศรีชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
6  
600736
น.ส.ภัสสร สิริธนาคม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
600782
นายภูรินทร์ ชินจิรัฐติกาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
601325
นายยศกร จักรรุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
9  
601345
นายการัณยภาส ดาวสุขศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
10  
601371
น.ส.ประภัสสร เนียมฉาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
602103
น.ส.พิมพ์ลภัส พิมพาภรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
602529
น.ส.ศิรภัสสร พูนช่วย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
602542
น.ส.กุลนิษฐ์ งามชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
610229
น.ส.นิชาภา รัตนสถาพรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
610362
น.ส.สุวนันท์ เงินสัจจา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
611204
น.ส.จิดาภา โคตรพัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
611278
น.ส.อริสา ยุพา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
611280
น.ส.ชลิตา อ่อนช้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
611309
น.ส.ศุภากร ศรีโสภาเจริญรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
620019
น.ส.อาทิตยา สิทธิวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
620102
นายอรรจน์ เกษมศิลป์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
22  
620113
น.ส.กัญทิมา ขวัญสำราญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
620133
น.ส.ไอรดา นิลเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
620135
น.ส.ดาราณี โตเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
25  
620161
น.ส.ทิพวรรณ พรหมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
620194
น.ส.พิชชาภา เงินฉลาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
620198
น.ส.ศรัญยา ปู่แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
620199
น.ส.ศิรินภา ตะโยธิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
29  
620236
นายพัสกร จิรเรืองกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
620237
น.ส.ธันญา จารุรัตนานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
620239
นายศิวะศิษย์ ภีมศิริวัฒนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
620240
น.ส.ฟ้าใส สุทธิชัยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
620244
น.ส.ณัฐณิชา โชคเกื้อกูลกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
620245
น.ส.วิภาวี โกกอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
620268
น.ส.ภวิกา พ่อไชยราช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
620298
น.ส.ปิณิดา มาเมืองกล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
37  
620300
น.ส.ปนิดา พันภักดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
620335
น.ส.พนิดา ทองแทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
39  
620360
น.ส.ปาจรีย์ จินดาศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
620365
น.ส.ธัญญารัตน์ ม่วงใหญ่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
41  
620369
น.ส.สุภิณดา เหล่าลาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
620372
น.ส.กาญจนา เลาหะนาคีวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
43  
620377
น.ส.พัชรินทร์ คำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
44  
620387
น.ส.ชนิดาภา พิชเคียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
45  
620399
น.ส.นุชนาฎ จุลลวาทีเลิศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
46  
620409
น.ส.อนุธิดา เบ้าสกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
47  
620410
น.ส.รัชณีกร เกษมณี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
48  
620417
น.ส.อาภาวี โฉมศิริ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
49  
620451
นายศุภวิชญ์ วงษ์ดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
50  
620455
น.ส.ชนนิกานต์ นามศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
51  
620572
น.ส.ศศมล หุยนันท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
52  
620623
น.ส.ภริษา ทวีพรวรากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
53  
620624
นายณัฐพงค์ ศรีด้วง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
54  
620742
น.ส.ศิรินทรา โพธิลำเนา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
55  
620775
น.ส.ชุติญา ภิญญโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
56  
620806
น.ส.รสา กุลัดนาม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
57  
620810
น.ส.ชนากานต์ แซ่เล็ก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
58  
620811
น.ส.ปรียานุช เอี่ยมสอาด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
59  
620863
น.ส.ณัฐวดี ปุชิตะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
60  
620884
น.ส.ชนิภรณ์ สุขดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
61  
620904
น.ส.ธัญวลัย จรฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
62  
620905
นายอภิวัฒน์ ลากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
63  
620906
น.ส.ศศิพิมพ์ เคนศิลา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
64  
620915
น.ส.ทองกร นาคบวรวิจิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
65  
620917
น.ส.จิรัฐฏิกาล ชาวเมืองปักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
66  
620919
น.ส.ภาณุมาศ ลายลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
67  
620987
น.ส.กนกวรรณ บุญคำภา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
68  
620996
น.ส.กุลสิริ สิริพงษ์วิเชษฐ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
69  
621006
น.ส.ณัฐธัญญา ขาวมีศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
70  
621025
น.ส.ศิริวรรณ สันตานนท์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
71  
621065
นายอาณัฐ สุวรรณศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
72  
621161
นายธนพิพัตน์ สุกมีทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
73  
621213
น.ส.ศิริญากรณ์ ตันเล็ก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
74  
621216
น.ส.ธัญวรัตน์ ชัยสกุลโสภณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
75  
621228
นายเกียรติภูมิ เอมสมบูรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
76  
621255
น.ส.บงกช รุ่งอรุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
77  
621270
น.ส.เจนจิรา น้อยบุดดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
621273
น.ส.เทพินทร์ ปฏิญญาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
621294
นายนิติภูมิ อินพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
80  
621297
น.ส.อโนทัย ร่มโพธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
81  
621339
น.ส.ปณิกจตา ปวงคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
82  
621341
น.ส.สิริภัทร รักษาสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
83  
621351
น.ส.กวิสรา ไกรนรา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
84  
621365
น.ส.ภานุชนาถ เจริญเขต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
85  
621368
น.ส.ณัฐธิดา พลดงนอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
86  
621378
น.ส.วรรณนิดา มั่งนครา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
87  
621422
น.ส.นุจบา ธรรมชาติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
88  
621438
น.ส.ชญาณ์นันท์ การุณรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
89  
621443
น.ส.กรรณิกา ทองมาเอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
90  
621471
น.ส.ธัญศญา ชาญดนตรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
91  
621484
นายสิทธิชาติ ลาภกิจจึงเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
92  
621489
น.ส.อุมาพร จิตรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
93  
621796
น.ส.บุณยวีย์ เมืองมีทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน