เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PM2121 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600123
นายวรินทร แสงหิรัญรัตนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
600134
น.ส.โสจิรัตน์ นาสินส่ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
600239
นายวรพล เพียซ้าย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
600385
น.ส.วารุณี คงมั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
601220
น.ส.บัณยดา บุบผาดา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
601822
น.ส.เบญญภา จันนิเวศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
610028
น.ส.ศศิธร บุญมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
610030
น.ส.ณัฐกมล ชูขาว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
610031
น.ส.ศิริประภา ปัญญา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
610033
นายศตวรรษ สิงห์ลอย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
610042
น.ส.ธนภร ปิตินาคสีดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
610063
น.ส.ภีศกานต์ ภิญโญภาวศุทธิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
610083
น.ส.ภัทรลภา หมื่นใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
610093
นายกิตติภูมิ คำดำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
610120
น.ส.พลอยพรรณ ทองบุญมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
610122
น.ส.จามรี ดวงศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
610123
นายกรภัทร นาคาไชย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
610127
น.ส.วาสินี บุญท้วม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
610155
น.ส.กัณจรัตน์ วณิชย์นรานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
610158
น.ส.นิดาวรรณ กาบนันทา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
610163
น.ส.สริญตา ชานุ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
610172
น.ส.ญาณัฐชราภรณ์ กุดเป่ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
610236
น.ส.ฐณัฎฎา หนักแน่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
610246
น.ส.ศิรินภา เหลือสาคร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
610407
น.ส.ระพีพัฒน์ วงษ์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
610416
น.ส.ชลิตา หริ่มเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
610420
น.ส.ธัญวรัตน์ สิงห์ขจรศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
610425
น.ส.อรวรรณ เฮนะเกษตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
610435
น.ส.อาภาศิริ อัญชลีวรพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
610436
น.ส.อลิชา เชิดชู
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
610445
น.ส.กนกภรณ์ จันทร์ลือชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
610447
น.ส.พัชราพร อุทัยเรือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
610449
น.ส.สายฝน แก้วทัพไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
610457
น.ส.ศุภิสรา คงเพ็ชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
610459
น.ส.สุกัญญา โสกเชือก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
610469
น.ส.ปัทมาพร เอี้ยงอารีย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
610470
นายนันทชัย บุญอยู่
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
610476
น.ส.มาธวี ไวมาตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
610494
น.ส.วิสสุตา ถาวรสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
610508
น.ส.วราภรณ์ ภักดีมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
610509
น.ส.ชลธิชา แขนนารี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
610511
น.ส.นันท์นภัส แก้วมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
610514
น.ส.นภัสสร มาผิว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
610515
น.ส.สุดารัตน์ คงเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
610518
นายวรรษชล มนุษย์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
610527
น.ส.ภิรมณ์พร ชื่นเมือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
610529
น.ส.สุภาลักษณ์ พรมเดช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
610562
น.ส.ชุติกาญจน์ บุญเลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
610563
น.ส.ฉัตรสุดา โจมรัมย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
610571
นายภัคพล ทองพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
610574
น.ส.เบญจมาศ ตั้งกิตติเวช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
610705
น.ส.นิชานันท์ เหล่าวีระกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
610706
น.ส.ปานชีวา เย็นจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
610708
น.ส.วรารัตน์ ตั้งพาณิชย์เจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
610710
น.ส.สุพัตรา สุวรรณวลัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
610712
น.ส.ณัฎฐมน ทองฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
610713
น.ส.นภกมล เพ็งสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
610735
น.ส.ณัฐชา ชูแดง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
610743
น.ส.ฐิติยา แสงสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
610753
น.ส.บัณฑิตา จันทร์กล่ำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
610754
น.ส.ชฎาภรณ์ บุญถูก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
610758
น.ส.ปิยรัตน์ เรืองศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
610766
น.ส.ณัฏฐา อุดมศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
610787
น.ส.รัชนก สุวรรณโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
610790
น.ส.สุปราณี ชนะบุญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
66  
610791
น.ส.อรทัย โพธิ์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
67  
610798
น.ส.นภัสรา มานะสะสม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
68  
610914
น.ส.ศศิธร หอมนาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
69  
611084
น.ส.พนิดา เจริญสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
70  
611085
น.ส.อารยา สินธุนาวารัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
71  
611086
น.ส.โศรดา ดั่นคุ้ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
72  
611087
น.ส.วิไลวรรณ พรหมศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
73  
611088
น.ส.กวิสรา เย็นทรวง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
74  
611089
น.ส.ปวีณ์ธิดา พานุรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
75  
611090
น.ส.กิ่งกาญจน์ แซ่แต้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
76  
611091
น.ส.พัชราภรณ์ หอมสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
77  
611092
น.ส.อลิษา เพ็ชรศิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
78  
611093
น.ส.ศศิธร อยู่เจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
79  
611094
น.ส.ณัฏฐธิดา มีศิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
80  
611095
น.ส.จินต์จุฑา เปานาเรียง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
81  
611096
น.ส.มีนศิริ บุญรอด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
82  
611097
น.ส.กานต์ธิดา กองวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
83  
611100
น.ส.โสรยา แก้วเลื่อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
84  
611101
น.ส.สโรชา แก้วเลื่อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
85  
611105
น.ส.จิราพัชร คำวงศา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
86  
611108
น.ส.ปาริฉัตร เสียมไหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
87  
611124
น.ส.บุษรากร ศิริรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
88  
611151
น.ส.จิดาภา อุปมาณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
89  
611152
น.ส.สุดารัตน์ ละอองปลิว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
90  
611162
น.ส.วีรกานต์ ทับทิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
91  
611163
น.ส.นิชธาวัลย์ วงษ์บุญมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
92  
611168
น.ส.อาซียะห์ สะตาปอ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
93  
611174
น.ส.อนัญญา โอภากุลชนก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
94  
611202
น.ส.โซรยา กอเซ็ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
95  
611217
น.ส.รัตนาพร วงศ์ใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
96  
611224
น.ส.กมลวรรณ เทศธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
97  
611344
นายธีรพงศ์ กลิ่นกล้า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
98  
611345
น.ส.ชรินทร์รัก พวงศร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
99  
611346
น.ส.ปณัฐตา บิลหมุด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
100  
611350
นายพิษณุ ฉิมพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
101  
611354
น.ส.นวพร ศรีวิลัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
102  
611357
น.ส.ณัฐกานต์ วะรงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
103  
611361
น.ส.รุ่งนภา มะลิลม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
104  
611362
น.ส.ฐานิกา สกุลเอฬา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
105  
611365
น.ส.สดีญา ล่านุ้ย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
106  
611366
น.ส.ศิริรัตน์ ลั่นทมเหลือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
107  
611370
น.ส.วรรษนรร ดวงศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
108  
611371
น.ส.ปิยาภัสร์ พรหมรักษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
109  
611372
น.ส.ศรุตา อินทโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
110  
611390
น.ส.ศิรานนท์ นาไพรวัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
111  
611395
นายรัชชานนท์ กองแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
112  
611397
น.ส.เพชริดา โสดากุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
113  
611399
น.ส.พรรณพร จันปุ่ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
114  
611400
น.ส.บุษกร เกษบรรจง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
115  
611403
น.ส.กรรณิการ์ หนูเพ็ชร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
116  
611415
น.ส.กรรภิรมย์ เชื้อแหว้น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
117  
611425
น.ส.ปัชมาพร โสวันนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
118  
611434
น.ส.กาญจนา เสวกนันท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
119  
611437
น.ส.วรรณิภา ทองแพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
120  
611444
น.ส.ณัฐชยา ภัทรวดีพร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
121  
611447
น.ส.สวรินทร์ ทองเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
122  
611454
น.ส.รุ่งกานต์ เคนพรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
123  
611455
น.ส.สุธีธิดา โรจน์ทรรศนีย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
124  
611496
น.ส.อมรรัตน์ ปิ่นทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
125  
611497
นายศุภกิจ นิ้วทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
126  
611498
น.ส.จิดาภา ศรีนอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
127  
611500
น.ส.ปองขวัญ นันทะใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
128  
611501
น.ส.ศศิพิมพ์ เครืออินตา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
129  
611503
น.ส.ปุณยวีร์ พสุธาเมตต์กิติกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
130  
611504
น.ส.ษิณภา ฉมาภดินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
131  
611505
น.ส.ปฐมาวดี มณีขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
132  
611506
น.ส.ศิริประภา ศรีพลลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
133  
611507
น.ส.ปิยวรรณ ปิติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
134  
611508
น.ส.นิศากร ปราณนัทธี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
135  
611510
น.ส.อาทิตยา มีหวัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
136  
611516
น.ส.วรัชยา จันทวรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
137  
611521
น.ส.สุภัสสรา พวงทวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
138  
611522
น.ส.จันทนิภา พรมศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
139  
611524
น.ส.กุลรัศมิ์ ปวรวงศ์วัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
140  
611527
น.ส.อินทิรา ล้ำเลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
141  
611529
น.ส.กำไลทิพย์ บุญแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
142  
611531
น.ส.วาสนา ฤกษ์ขจรชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
143  
611533
น.ส.จิราภรณ์ เผือกจิตต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
144  
611534
น.ส.วรัญญา ช่วยเหลือ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
145  
611536
น.ส.จิราพร อำไพม้ากุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
146  
611540
น.ส.ปภาวี แก้วขลิก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
147  
611550
น.ส.หยาดทิพย์ นาเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
148  
611662
น.ส.ทิวาพร ภู่ประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
149  
611671
นายอนันตพงษ์ เถาว์ชาลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
150  
621406
นายบาสเตียน ฟุ้งสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์