เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP3423 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630114
น.ส.วรฤทัย นนทิกร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
630122
น.ส.พิมพ์มาดา สุมนรัตนกูล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
630357
น.ส.กุลนิษฐ์ ชิณเกตุ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
630538
น.ส.นันทวรรณ วุฒิวงศ์วณิช
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
631233
น.ส.ศศิธร คุ้มยิ้ม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์