เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP6014 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620127
น.ส.พรศุจี สือวงศ์ประยูร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
620481
น.ส.เกศรินทร์ มงคลทิพย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
620514
น.ส.รมิดา จึงจรัสทรัพย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
620799
นายณัฐพันธุ์ เมธานัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
621075
นายอังกูร ฤทธิ์คัมภีร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
621097
น.ส.จารุภา เหลียวพัฒนพงศ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
621112
น.ส.ณิชา จันทราอุกฤษฏ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
8  
621132
น.ส.แพรวา ไหลศิริกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
9  
621162
นายณัฐภัทร เบาสูงเนิน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
10  
621388
น.ส.อัปสรสวรรค์ มูลศาสตร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
11  
621402
นายก้องพสุธา สวัสดิ์ประภา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์