เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP6234 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
570774
น.ส.ภัทรานันท์ เตรียมสติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
571595
นายพีรพงศ์ รัตนโชติชัยฤทธิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
572844
นายณพวรรษ ขันแดง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
581663
น.ส.คณิศร คชรัตน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
582304
น.ส.วราภรณ์ ภู่ถาวร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
582377
นายรัฐพงษ์ สุขคุ้ม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
582383
น.ส.ปภัสรา บุญมา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์