เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP6304 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
571677
นายจิรสิน ปัญจะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
580176
น.ส.นิชกานต์ เดชดำรง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
580257
น.ส.กัลยกร เล้าโสภาภิรมย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
580271
น.ส.อันดามัน เอี่ยมซิ้ว
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
580470
น.ส.อรุณีญาณ์ มั่นคง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
581688
นายภฤศ อิ่มใจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
581690
น.ส.พินท์สุดา ไทยพินิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
8  
583032
นายเวชพิสิฐ สวาท
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์