เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP6314 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
571677
นายจิรสิน ปัญจะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
580837
น.ส.รัศมีจันทร์ กนะวาลย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
581661
น.ส.นฤมล เณรหนู
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
581712
น.ส.ปาลิกา คณชุติพันธุ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
581726
น.ส.ณีรนุช แกว่นการไถ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
581740
น.ส.ศรัณยา บินซาและห์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
582287
น.ส.พลอยไพลิน ทองสาริ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
8  
582289
น.ส.ชนิภา เมฆะวรากุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
9  
582298
นายณัชภัส ปุญญพัฒน์วรโชติ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
10  
583031
นายภาณุวัฒน์ ปียาชัยประภา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์