เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP6324 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
570280
น.ส.มาณิชชา ประสิทธิ์พงษ์ชัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
570772
น.ส.นิติกานต์ ธิปันแก้ว
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
572846
นายคณาทิพย์ ทิพย์พินิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
572907
น.ส.นริศรา ตรีรัตนานุภาพ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
580168
น.ส.บุรัสกร ก้านจักร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
580171
น.ส.ธมลวรรณ บุบชัยยา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
580837
น.ส.รัศมีจันทร์ กนะวาลย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
8  
581723
น.ส.ขนิษฐา วงศ์สิงห์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
9  
581740
น.ส.ศรัณยา บินซาและห์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
10  
581785
น.ส.บงกชพร จังหวัด
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
11  
582333
นายอัครวุฒิ ประเสริฐธีระชัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
12  
583033
นายชิษณุพงษ์ วุฒิ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์