เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP6564 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
571677
นายจิรสิน ปัญจะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
572846
นายคณาทิพย์ ทิพย์พินิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
580257
น.ส.กัลยกร เล้าโสภาภิรมย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
581688
นายภฤศ อิ่มใจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
581723
น.ส.ขนิษฐา วงศ์สิงห์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
583033
นายชิษณุพงษ์ วุฒิ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์