เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PP6594 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580168
น.ส.บุรัสกร ก้านจักร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
580176
น.ส.นิชกานต์ เดชดำรง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
580271
น.ส.อันดามัน เอี่ยมซิ้ว
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
580470
น.ส.อรุณีญาณ์ มั่นคง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
580471
น.ส.จุฑากานต์ มั่นคง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
581690
น.ส.พินท์สุดา ไทยพินิจ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
581785
น.ส.บงกชพร จังหวัด
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์