เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT2143 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600572
นายต้นน้ำ สมบูรณ์นาวากุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
610259
น.ส.ปรัชพร ทองเนื้อห้า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
610731
น.ส.โชติมา แกล้ววิกย์กรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
610752
น.ส.พิมพ์ลภัส สาสนะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
610802
น.ส.พรเพ็ญ การสมทรัพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
611074
น.ส.นริศรา พัทธเสมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
611080
น.ส.กรรณิการ์ บุญทา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
611147
น.ส.ณัฐธินีย์ สุทธิอาจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
611189
น.ส.พรพิชชา เวียงจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
611198
น.ส.วิชญาพร ผ่องไธสง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
611225
น.ส.พรสวรรค์ เวชสุวรรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
611569
น.ส.ชลดา คำศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
620017
น.ส.วรรคปรญา กิจทวีสิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
620047
น.ส.ธันยพร บุตรศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
620097
น.ส.เปมิกา ลิ้มชัยพฤกษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
620148
น.ส.ศศิธร สมผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
620254
น.ส.พิมพ์นิภา หล่อโลหชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
620625
นายศุภสิทธิ์ คล่องแคล่ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
620652
น.ส.ลลิต วิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
620773
น.ส.ภัทรภร ดวงแจ่มกาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
620858
น.ส.นันทนา ถุงน้ำอ่าง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
620955
น.ส.อัจฉรา ทนทาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
620985
นายศุภสัณห์ แสนชัยสกุลกิจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
621018
นายเอกอานนท์ ศุภตรัยวรพงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
621029
นายเอกวัฒน์ กลัดทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
621080
น.ส.สถิตคุณ ตฤณเกศโกศล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
621088
นายธนบดี พรมโพธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
621143
นายธีรพงศ์ อินทรวงส์โชติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
621153
น.ส.อรินทร์ญา กตัญญู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
621183
น.ส.ดวงกมล ขาวพลศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
621232
นายศุภโชค หงษ์เกิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
621334
น.ส.จินต์ภาณี เพชรรุ่ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
621390
น.ส.อมรรัตน์ สุขวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด