เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT2143 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600149
น.ส.สุวภัทร งาเจือ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
600401
น.ส.ณัฐธิดา ธานมาศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
610059
น.ส.สุนิสา สมุห์โคกสูง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
610176
น.ส.วราลี จันทร์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
610793
นายจิรายุต ดีแป้น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
610799
น.ส.เมธาวี พระวงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
610819
น.ส.มุสลีมะห์ กาเซ็ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
611078
น.ส.พิมพ์นิภา ศรีดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
611173
น.ส.เสาวลักษณ์ จันดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
611207
น.ส.จันฑิรา ภูถาวร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
611360
นายวชรพล คงพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
611409
น.ส.กานต์วลิน เดชโคบุตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
611452
น.ส.ศศิภา ชูปาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
611493
น.ส.ศันสนีย์ แป้นแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
620107
นายชลันธร น้อยนิตย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
620121
น.ส.พิมแท้ พรหมมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
620222
น.ส.ชัชฎาภรณ์ มรรควิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
620256
น.ส.วิรัญชนา คำล้าน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
620257
น.ส.ญาดลีน จิตต์เรืองรอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
620306
น.ส.เบญจพร เรืองอร่าม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
620349
น.ส.สุพิชญา พฤกษ์คุ้มวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
620655
น.ส.ญาณินท์ ณรงค์ฤทธิไกร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
620721
น.ส.ปวัณปรัชญ์ โฆษิวากาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
620794
น.ส.มยุเรศ แสงจง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
621127
น.ส.จิดาภา วิลัยกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
621138
น.ส.ปิ่นสุดา แย้มเผื่อน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
621139
น.ส.กมลวรรณ นาคบำเพ็ญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
621140
น.ส.อารียา สีเขียว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
621234
น.ส.ตรีชญาภรณ์ พวงทาผา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
621263
นายเดเว่น เจมส์ เอนกิก คินทาน่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
621329
น.ส.วิลาสินี โพธิ์ไทร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
621338
นายธราพัฒน์ วงแก้วเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
621352
นายสรัช เหล่าปราชญกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
621416
น.ส.มิกิ โอกาวาระ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด