เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT2701 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600149
น.ส.สุวภัทร งาเจือ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
600572
นายต้นน้ำ สมบูรณ์นาวากุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
610059
น.ส.สุนิสา สมุห์โคกสูง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
610176
น.ส.วราลี จันทร์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
610793
นายจิรายุต ดีแป้น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
610799
น.ส.เมธาวี พระวงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
610819
น.ส.มุสลีมะห์ กาเซ็ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
611074
น.ส.นริศรา พัทธเสมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
611078
น.ส.พิมพ์นิภา ศรีดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
611080
น.ส.กรรณิการ์ บุญทา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
611147
น.ส.ณัฐธินีย์ สุทธิอาจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
611173
น.ส.เสาวลักษณ์ จันดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
611189
น.ส.พรพิชชา เวียงจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
611198
น.ส.วิชญาพร ผ่องไธสง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
611207
น.ส.จันฑิรา ภูถาวร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
611225
น.ส.พรสวรรค์ เวชสุวรรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
611569
น.ส.ชลดา คำศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
620017
น.ส.วรรคปรญา กิจทวีสิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
620047
น.ส.ธันยพร บุตรศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
620097
น.ส.เปมิกา ลิ้มชัยพฤกษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
620107
นายชลันธร น้อยนิตย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
620121
น.ส.พิมแท้ พรหมมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
620148
น.ส.ศศิธร สมผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
620222
น.ส.ชัชฎาภรณ์ มรรควิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
620254
น.ส.พิมพ์นิภา หล่อโลหชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
620256
น.ส.วิรัญชนา คำล้าน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
620257
น.ส.ญาดลีน จิตต์เรืองรอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
620306
น.ส.เบญจพร เรืองอร่าม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
620349
น.ส.สุพิชญา พฤกษ์คุ้มวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
620625
นายศุภสิทธิ์ คล่องแคล่ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
620652
น.ส.ลลิต วิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
620655
น.ส.ญาณินท์ ณรงค์ฤทธิไกร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
620721
น.ส.ปวัณปรัชญ์ โฆษิวากาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
620773
น.ส.ภัทรภร ดวงแจ่มกาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
620858
น.ส.นันทนา ถุงน้ำอ่าง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
620955
น.ส.อัจฉรา ทนทาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
620985
นายศุภสัณห์ แสนชัยสกุลกิจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
621018
นายเอกอานนท์ ศุภตรัยวรพงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
621029
นายเอกวัฒน์ กลัดทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
621080
น.ส.สถิตคุณ ตฤณเกศโกศล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
621088
นายธนบดี พรมโพธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
621153
น.ส.อรินทร์ญา กตัญญู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
621183
น.ส.ดวงกมล ขาวพลศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
621232
นายศุภโชค หงษ์เกิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
621263
นายเดเว่น เจมส์ เอนกิก คินทาน่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
621334
น.ส.จินต์ภาณี เพชรรุ่ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
621390
น.ส.อมรรัตน์ สุขวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด