เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT3223 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580622
น.ส.บุญญรัตน์ เอกศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
582381
น.ส.กานติมา นองเนือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
600446
น.ส.บงกชกร สวาสุด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
600448
นายศุภวัฒน์ วิบูลพัฒนะวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
600573
น.ส.นันทัชพร ริดจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
600590
น.ส.อามิตา วิเชียรศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
600641
น.ส.ธันย์ชนก อึ่งทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
600825
น.ส.ไลลา หมัดหมัน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
601435
น.ส.พรสุดา สายแวว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
601815
นายณัฐภัทร ผ่องสวัสดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
601833
น.ส.ณิทชาภา มณีฤทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
601895
น.ส.ศศิธร นานคำ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
601897
น.ส.ณัฐกานต์ ดวงใจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
610052
นายธนเดช ไทยแท้
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
610061
น.ส.สโรชา โพธิ์จิ๋ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
610148
น.ส.สาธิตา แก้วกัน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
610164
น.ส.นุรอาซีกิม เจะแล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
610437
น.ส.ชนานันท์ วิศาล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
610483
น.ส.ณิชาภัทร ปานบุญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
610520
น.ส.ปันจิตา แดงรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
610709
นายธีธัช เลิศปัญญานภาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
610773
น.ส.สุดาพร สมปาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
611064
น.ส.อาภามณี เปลี่ยนเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
611081
น.ส.ฟาธิดา รัตนาภรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
611142
น.ส.ณัฐิณี เย็นประสิทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
611179
น.ส.มัลลิกา พิมพ์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
611376
น.ส.สุดารัตน์ เตชนรารัตน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
611377
น.ส.ณัฐคมน เกยเมือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
611379
น.ส.พิชญาภา เรืองวิชา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
611457
น.ส.สโรชา บุญไชยศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
611484
น.ส.ญานิกา สมจอมชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
611486
น.ส.นภาสิริ สุดสาคร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
611487
น.ส.ณัฐณชา พรหมชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด