เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT3223 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590404
น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
590419
น.ส.จิดาภา ตรีนุชหมื่นไวย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
592243
น.ส.อลิษา โทวรรณา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
600218
น.ส.ปภาวี บุญสอด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
600642
น.ส.ธนพร แต่งสวน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
601172
น.ส.ปิยะธิดา ทองศรีโชติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
601176
น.ส.อารียา เฉลยเกตุ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
601372
น.ส.สิตานันท์ จินดารัตน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
601671
น.ส.พรวรีย์ นันทวุฒิกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
601716
น.ส.สกุลกาญจน์ แก้วช่วย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
601723
น.ส.สุรดา โกษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
601820
น.ส.สุดารัตน์ พุทธจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
601844
น.ส.สุธาสิณี โสภา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
610025
นายอนุมัติ อาเเซ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
610047
นายเมธาสิทธิ์ บุญจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
610281
น.ส.ณัฐธิดา แซ่ตั้ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
610524
น.ส.พัณณิดา มหาวัน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
610703
นายธีร์จุฑา ทรัพย์สุวรรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
610711
น.ส.ภัทรวรรณ โพธิ์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
610720
น.ส.สิรีธร คันเทีย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
610727
น.ส.ศิวพร โกมลวิศิษฎ์วงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
610730
น.ส.ญาณภัทร วิวัฒนาคม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
610749
นายภากร อุดม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
610750
น.ส.จุฑามาศ วงศ์แสงทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
610751
น.ส.รัชดาภรณ์ ประกอบธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
610755
น.ส.สโรชา โฉมเฉลา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
610786
น.ส.อาทิตยา พวงจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
611063
น.ส.สุนิตตา ลังประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
611071
นายไพสิฐ ศารทวิษุวัต
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
611076
น.ส.กานต์สินี โสภาพ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
611216
น.ส.นุชรัตน์ สุรินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
611433
น.ส.นิตัสณิม จอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
611485
น.ส.อริสา พินิจนารถ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
611492
น.ส.ชมภูนุช พิทันโชติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด