เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT3343 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580207
น.ส.วันวิสา ลิ้มโสภิตพรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
590485
น.ส.ศศิวิมล แก้วกระจาย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
591759
นายพสธร สถาพรพิสิทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
600140
น.ส.นุรุลฮูดา มะดีเยาะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
600142
น.ส.ปัณฑิตา เชตประพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
600144
นายภูวรินทร์ วุฒิธรเกียรติกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
600150
นายอมรินทร์ จันทร์แก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
600400
น.ส.จุฑาทิพย์ จินดานิล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
600402
น.ส.ชนม์ชนก เชื้อชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
600848
น.ส.นภัสวรรณ กันกา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
600857
นายระพีพัฒน์ ปรีชากิจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
600954
น.ส.ปรียาพร สุบินนาม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
601169
น.ส.อาภารัตน์ ตันยุวรรธนะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
601189
นายนนทกร เรืองรอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
601384
นายกุลบุตร งามธนวโรทัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
601594
น.ส.นภัสสร สุตัญตั้งใจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
601675
น.ส.ฮัยฟะ ยูโซ๊ะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
610055
น.ส.อนันตญา กอบกระโทก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
610085
น.ส.อัญมณี โสมศิริรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
610096
น.ส.นลิน ผลพฤกษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
610137
น.ส.กนกพร ธรรมศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
610262
น.ส.มณนิษา บุญรอด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
610555
น.ส.กรรณิกา แก้วลา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
610704
น.ส.ประภัสสร นันตา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
610716
น.ส.สุดารัตน์ เกตุแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
610736
น.ส.พัฒนวดี ศรีเขื่อนแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
610785
น.ส.อิศราพร เถาลัดดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
611067
นายภูวดล ดีดำรงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
611139
น.ส.ดวงกมล ชาติสง่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
611160
น.ส.น้ำฝน เปลกระโทก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
611172
นายนับโชค อุทุมโภค
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
611352
น.ส.ปรีดาพร แก้วเกษ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
611410
น.ส.นนธิญา คลแคล้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
611495
น.ส.สุพรรณี แก้วกรุง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
611517
น.ส.กติกา พันธ์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด