เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT3701 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580268
นายพงศธร เพ็งสุข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
590404
น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
590419
น.ส.จิดาภา ตรีนุชหมื่นไวย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
600140
น.ส.นุรุลฮูดา มะดีเยาะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
600142
น.ส.ปัณฑิตา เชตประพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
600144
นายภูวรินทร์ วุฒิธรเกียรติกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
600218
น.ส.ปภาวี บุญสอด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
600345
น.ส.ปิยมาพร แก้วสีแดง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
600402
น.ส.ชนม์ชนก เชื้อชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
600446
น.ส.บงกชกร สวาสุด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
600448
นายศุภวัฒน์ วิบูลพัฒนะวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
600573
น.ส.นันทัชพร ริดจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
600590
น.ส.อามิตา วิเชียรศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
600641
น.ส.ธันย์ชนก อึ่งทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
600642
น.ส.ธนพร แต่งสวน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
600825
น.ส.ไลลา หมัดหมัน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
600857
นายระพีพัฒน์ ปรีชากิจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
601172
น.ส.ปิยะธิดา ทองศรีโชติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
601176
น.ส.อารียา เฉลยเกตุ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
601372
น.ส.สิตานันท์ จินดารัตน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
601435
น.ส.พรสุดา สายแวว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
601671
น.ส.พรวรีย์ นันทวุฒิกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
601716
น.ส.สกุลกาญจน์ แก้วช่วย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
601723
น.ส.สุรดา โกษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
601815
นายณัฐภัทร ผ่องสวัสดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
601820
น.ส.สุดารัตน์ พุทธจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
601833
น.ส.ณิทชาภา มณีฤทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
601844
น.ส.สุธาสิณี โสภา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
601895
น.ส.ศศิธร นานคำ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
610047
นายเมธาสิทธิ์ บุญจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
610052
นายธนเดช ไทยแท้
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
610055
น.ส.อนันตญา กอบกระโทก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
610061
น.ส.สโรชา โพธิ์จิ๋ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
610085
น.ส.อัญมณี โสมศิริรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
610096
น.ส.นลิน ผลพฤกษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
610137
น.ส.กนกพร ธรรมศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
610148
น.ส.สาธิตา แก้วกัน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
610164
น.ส.นุรอาซีกิม เจะแล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
610262
น.ส.มณนิษา บุญรอด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
610281
น.ส.ณัฐธิดา แซ่ตั้ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
610483
น.ส.ณิชาภัทร ปานบุญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
610520
น.ส.ปันจิตา แดงรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
610524
น.ส.พัณณิดา มหาวัน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
610555
น.ส.กรรณิกา แก้วลา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
610703
นายธีร์จุฑา ทรัพย์สุวรรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
610704
น.ส.ประภัสสร นันตา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
610709
นายธีธัช เลิศปัญญานภาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
610711
น.ส.ภัทรวรรณ โพธิ์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
610716
น.ส.สุดารัตน์ เกตุแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
610720
น.ส.สิรีธร คันเทีย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
610727
น.ส.ศิวพร โกมลวิศิษฎ์วงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
610730
น.ส.ญาณภัทร วิวัฒนาคม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
610736
น.ส.พัฒนวดี ศรีเขื่อนแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
610749
นายภากร อุดม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
610750
น.ส.จุฑามาศ วงศ์แสงทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
610751
น.ส.รัชดาภรณ์ ประกอบธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
57  
610755
น.ส.สโรชา โฉมเฉลา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
610773
น.ส.สุดาพร สมปาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
610785
น.ส.อิศราพร เถาลัดดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
610786
น.ส.อาทิตยา พวงจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
611063
น.ส.สุนิตตา ลังประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
611064
น.ส.อาภามณี เปลี่ยนเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
611067
นายภูวดล ดีดำรงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
64  
611071
นายไพสิฐ ศารทวิษุวัต
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
65  
611076
น.ส.กานต์สินี โสภาพ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
66  
611081
น.ส.ฟาธิดา รัตนาภรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
67  
611139
น.ส.ดวงกมล ชาติสง่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
68  
611142
น.ส.ณัฐิณี เย็นประสิทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
69  
611160
น.ส.น้ำฝน เปลกระโทก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
70  
611172
นายนับโชค อุทุมโภค
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
71  
611179
น.ส.มัลลิกา พิมพ์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
72  
611216
น.ส.นุชรัตน์ สุรินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
73  
611352
น.ส.ปรีดาพร แก้วเกษ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
74  
611376
น.ส.สุดารัตน์ เตชนรารัตน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
75  
611377
น.ส.ณัฐคมน เกยเมือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
76  
611379
น.ส.พิชญาภา เรืองวิชา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
77  
611410
น.ส.นนธิญา คลแคล้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
78  
611433
น.ส.นิตัสณิม จอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
79  
611484
น.ส.ญานิกา สมจอมชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
80  
611485
น.ส.อริสา พินิจนารถ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
81  
611486
น.ส.นภาสิริ สุดสาคร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
82  
611492
น.ส.ชมภูนุช พิทันโชติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด