เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT3764 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610065
น.ส.หัตถพร พิลาฤทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
610542
น.ส.ณัฐกานต์ แก้วนวล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
610793
นายจิรายุต ดีแป้น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
610812
น.ส.ณัตยา ลักษณาวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
611074
น.ส.นริศรา พัทธเสมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
611129
น.ส.ชรัญญา ใจดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
611133
น.ส.อัญศิญา เจนจบ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
611161
น.ส.กนิษฐา เสนาวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
611207
น.ส.จันฑิรา ภูถาวร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
611409
น.ส.กานต์วลิน เดชโคบุตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
611493
น.ส.ศันสนีย์ แป้นแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
620349
น.ส.สุพิชญา พฤกษ์คุ้มวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
620468
น.ส.ปานิสรา การุณรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
620486
น.ส.อารีรัตน์ โมทนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
620700
นายธนวัฒน์ แก้วก่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
621232
นายศุภโชค หงษ์เกิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
630026
น.ส.ณฐพร ศิริพงษ์ธนะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
630054
นายศุภากร ธนัสถากุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
630072
น.ส.กวินธิดา กันติวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
630081
นายภัฏ ไตรพรพัฒนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
630098
น.ส.เอกรัตนา ธรรมพาเลิศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
630100
น.ส.บัวชมพู เก็บรักษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
630101
นายกฤษฎิ์ หิรัญวงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
630265
น.ส.บุญยุพิณ พะโยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
630350
น.ส.สราวัลย์ ใบยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
630371
น.ส.ศิวพร พันธุ์วา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
630494
น.ส.ศศิกานต์ นราไชย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
630512
น.ส.ธันวรัชม์ บุญมี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
630556
น.ส.วรรณกานต์ กองสถิตย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
630616
นายชุษณธร เลาหรัตนวิเศษ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
630654
นายสุรเกียรติ พาณิชย์อาชา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
630656
น.ส.พรสวรรค์ ฉิมพลี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
630741
น.ส.จีรนันท์ ปริยกรกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
630746
น.ส.จิดาภา ชำปฎิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
630753
นายสิรวิชญ์ ด้วงนาง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
630755
น.ส.สราลี บุญเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
630773
น.ส.พัณณิตา เกริกเกียรติแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
630835
นายหรรษทร สังคเลิศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
630839
น.ส.ทัดพิชา ปลื้มปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
630859
นายรณัชย์ สุวรรณสัมพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
630880
น.ส.มนัสนันท์ จงไกรจักร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
630922
น.ส.กัญญารัตน์ วงษ์สวัสดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
630950
น.ส.พิศตะวัน พุทรา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
630956
น.ส.สุพิชชา เอี่ยมสอาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
630965
น.ส.ไอรญา เย็นวนิช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
630973
นายพีรพล ฉัตรจินตนาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
631047
น.ส.วรรณรดา จิระเดชะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
631054
น.ส.อรวี วัฒนสันติพงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
631062
น.ส.จิรัชญา บุญปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
631069
น.ส.จันจิรา จันทร์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
631080
น.ส.วริศรา จันทร์ศรีเกษร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
631109
น.ส.ณัชชา นิตยกิตติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
631118
นายปิ่นปาณัสม์ ชนะหาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
631153
น.ส.อาอีซ๊ะฮ์ มูฮัมหมัดซอและ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
631154
น.ส.สุภัทชา ลงทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
631207
น.ส.บุพกร ขวัญศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
57  
631236
นายณัฐดนัย มัคคะรมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
631238
น.ส.สุพรรณภา แสงสุขเอี่ยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
631267
น.ส.วรรณวลัย ศาสตร์เวช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
631276
น.ส.หทัยชนก อังคณานุวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
631302
น.ส.สุดารัตน์ นาคทับที
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
631308
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ยังหมัด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
631317
น.ส.เกวลิน คำพระทิก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
64  
631323
นายฐานวีร์ จิรศิริฐานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
65  
631362
น.ส.เกวลี ขุนสูงเนิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด