เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT4702 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590031
น.ส.ไอวลี บัวทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
590181
นายธัญพัฒน์ ถนัดศีลธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
590317
นายกฤษฎ์เกษม ตรีสุผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
591127
นายศุภศิลป์ พรมดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
591217
น.ส.ปิยะพร กลิ่นหอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
591821
น.ส.บุญนภา สุชาติกาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
591824
น.ส.ธมลวรรณ นรานันท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
591847
น.ส.พลชา ท้ายเมือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
591908
น.ส.มัสรัยนี สนิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
592199
น.ส.ดาวนภา ทรัพย์ประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
592208
น.ส.สุชัญยา แสนสุภา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
592232
น.ส.สุไมย๊ะห์ โดงกูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
592294
น.ส.สุวนันท์ ทองยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
592694
น.ส.ธมลวรรณ เพชรนิล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
600136
น.ส.กัญญาณัฐ ผาสุข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
600143
น.ส.พีระดา รุ่งแจ้ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
600145
น.ส.มนสิชา ผิวสุวรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
600146
น.ส.วันวิสา ทรัพย์เย็น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
600147
น.ส.เศรษฐพร นุ่มหนู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
600213
นายปุณยวัจน์ เทพภูธร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
600234
นายสุทธิพงษ์ สนธิมุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
600286
น.ส.รุ่งรวี บรรทัดฐาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
600287
น.ส.ชุตินันท์ ฉัตรจินตนาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
600340
น.ส.พรพิมล เพชรเสนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
600341
น.ส.วรัญญา มีบุญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
600343
น.ส.อรสา บุญพรมมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
600346
น.ส.วรพรรณ เสือสมิง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
600447
น.ส.ชนนิกานต์ ทองกำเหนิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
600449
น.ส.ไอริณ โอฬารสิริวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
600451
น.ส.กัลยาณี เลิศกิจลักษณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
600453
น.ส.ศิริวรรณ ยงยุทธ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
600494
น.ส.วรรณธิดา เกตุถนอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
600510
น.ส.จิตรลดา บุญศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
600535
น.ส.หทัยรัตน์ ประวัติมงคลกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
600547
นายวีระศักดิ์ ตันทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
600552
น.ส.กัลยรัตน์ สุวรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
600574
นายศุภณัฐ แสงแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
600605
น.ส.ธันยพร ทวีทรัพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
600606
น.ส.บุญญิสา ตี้กุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
600818
น.ส.อภิชญา คำปิ่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
600829
น.ส.สุพิชฌาย์ ปรีชาเด่นนภาลัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
600855
น.ส.รุ่งทิวา รุ่งเรืองเสรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
600878
น.ส.จุฑาภรณ์ เลขสุนทรากร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
600884
น.ส.เบญจวรรณ เจาะเหมาะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
600893
น.ส.จินต์จุฑา ธิบูรณ์บุญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
601187
น.ส.นารีนาถ หินสีลา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
601224
น.ส.พาขวัญ ริ้วสถาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
601240
น.ส.ชนม์นิภา เนินชนม์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
601253
น.ส.สุพัตรา สยุมพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
601271
น.ส.กุลณัฐ มั่นวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
601288
น.ส.วรรณพร หนูช่วย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
601340
น.ส.กฤตยา เลิศเวชกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
601391
น.ส.ปัทมวรรณ มีภิปราย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
601401
น.ส.สุทธิกานต์ มนต์วิเศษ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
601403
น.ส.ณิชนันทน์ จันแปงเงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
601419
นายวงศ์หิรัณย์ พีรกิตติกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
57  
601586
น.ส.ยุภาพร ชัยทับ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
601614
น.ส.นิอาตียะห์ สิตีเลาะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
601621
นายพศวัต ชูประเทศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
601627
น.ส.อรุณรัตน์ หัสมาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
601804
น.ส.กลิ่นบุปผา ประพจน์โสภานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
601808
น.ส.ศิรินทิพย์ พร้อมธนะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
601824
น.ส.รุสลีนาร์ ตารอดอหะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
64  
601912
นายพีรวัส แซ่ลี้
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
65  
601944
น.ส.เวนิสา นาคมณี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด