เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT4782 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600401
น.ส.ณัฐธิดา ธานมาศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
610135
น.ส.ดารารัตน์ ศรีเพชรเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
610176
น.ส.วราลี จันทร์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
610259
น.ส.ปรัชพร ทองเนื้อห้า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
610752
น.ส.พิมพ์ลภัส สาสนะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
611080
น.ส.กรรณิการ์ บุญทา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
611173
น.ส.เสาวลักษณ์ จันดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
611360
นายวชรพล คงพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
611410
น.ส.นนธิญา คลแคล้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
611569
น.ส.ชลดา คำศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
620222
น.ส.ชัชฎาภรณ์ มรรควิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
620254
น.ส.พิมพ์นิภา หล่อโลหชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
620256
น.ส.วิรัญชนา คำล้าน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
620858
น.ส.นันทนา ถุงน้ำอ่าง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด