เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT4792 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610176
น.ส.วราลี จันทร์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
610259
น.ส.ปรัชพร ทองเนื้อห้า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
610819
น.ส.มุสลีมะห์ กาเซ็ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
611360
นายวชรพล คงพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
611410
น.ส.นนธิญา คลแคล้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
611569
น.ส.ชลดา คำศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
620222
น.ส.ชัชฎาภรณ์ มรรควิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
620257
น.ส.ญาดลีน จิตต์เรืองรอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
621139
น.ส.กมลวรรณ นาคบำเพ็ญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
621153
น.ส.อรินทร์ญา กตัญญู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด