เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT4923 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590181
นายธัญพัฒน์ ถนัดศีลธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
590317
นายกฤษฎ์เกษม ตรีสุผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
591127
นายศุภศิลป์ พรมดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
592208
น.ส.สุชัญยา แสนสุภา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
592232
น.ส.สุไมย๊ะห์ โดงกูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
600136
น.ส.กัญญาณัฐ ผาสุข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
600143
น.ส.พีระดา รุ่งแจ้ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
600145
น.ส.มนสิชา ผิวสุวรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
600147
น.ส.เศรษฐพร นุ่มหนู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
600234
นายสุทธิพงษ์ สนธิมุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
600286
น.ส.รุ่งรวี บรรทัดฐาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
600287
น.ส.ชุตินันท์ ฉัตรจินตนาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
600340
น.ส.พรพิมล เพชรเสนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
600447
น.ส.ชนนิกานต์ ทองกำเหนิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
600449
น.ส.ไอริณ โอฬารสิริวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
600451
น.ส.กัลยาณี เลิศกิจลักษณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
600494
น.ส.วรรณธิดา เกตุถนอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
600535
น.ส.หทัยรัตน์ ประวัติมงคลกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
600547
นายวีระศักดิ์ ตันทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
600574
นายศุภณัฐ แสงแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
600878
น.ส.จุฑาภรณ์ เลขสุนทรากร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
600884
น.ส.เบญจวรรณ เจาะเหมาะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
601187
น.ส.นารีนาถ หินสีลา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
601224
น.ส.พาขวัญ ริ้วสถาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
601253
น.ส.สุพัตรา สยุมพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
601271
น.ส.กุลณัฐ มั่นวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
601401
น.ส.สุทธิกานต์ มนต์วิเศษ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
601403
น.ส.ณิชนันทน์ จันแปงเงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
601586
น.ส.ยุภาพร ชัยทับ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
601621
นายพศวัต ชูประเทศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
601627
น.ส.อรุณรัตน์ หัสมาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
601824
น.ส.รุสลีนาร์ ตารอดอหะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด