เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา PT4923 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591217
น.ส.ปิยะพร กลิ่นหอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
591821
น.ส.บุญนภา สุชาติกาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
591824
น.ส.ธมลวรรณ นรานันท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
591847
น.ส.พลชา ท้ายเมือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
591908
น.ส.มัสรัยนี สนิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
592199
น.ส.ดาวนภา ทรัพย์ประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
592294
น.ส.สุวนันท์ ทองยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
592694
น.ส.ธมลวรรณ เพชรนิล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
600146
น.ส.วันวิสา ทรัพย์เย็น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
600213
นายปุณยวัจน์ เทพภูธร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
600341
น.ส.วรัญญา มีบุญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
600343
น.ส.อรสา บุญพรมมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
600346
น.ส.วรพรรณ เสือสมิง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
600453
น.ส.ศิริวรรณ ยงยุทธ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
600510
น.ส.จิตรลดา บุญศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
600552
น.ส.กัลยรัตน์ สุวรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
600605
น.ส.ธันยพร ทวีทรัพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
600606
น.ส.บุญญิสา ตี้กุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
600818
น.ส.อภิชญา คำปิ่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
600829
น.ส.สุพิชฌาย์ ปรีชาเด่นนภาลัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
600855
น.ส.รุ่งทิวา รุ่งเรืองเสรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
600893
น.ส.จินต์จุฑา ธิบูรณ์บุญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
601240
น.ส.ชนม์นิภา เนินชนม์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
601288
น.ส.วรรณพร หนูช่วย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
601340
น.ส.กฤตยา เลิศเวชกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
601391
น.ส.ปัทมวรรณ มีภิปราย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
601419
นายวงศ์หิรัณย์ พีรกิตติกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
601614
น.ส.นิอาตียะห์ สิตีเลาะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
601804
น.ส.กลิ่นบุปผา ประพจน์โสภานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
601808
น.ส.ศิรินทิพย์ พร้อมธนะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
601912
นายพีรวัส แซ่ลี้
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
601944
น.ส.เวนิสา นาคมณี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด