เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา SA9209 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
616105
พระมหาทินกร จูเรือน
บัณฑิตวิทยาลัย / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารงานสวัสดิการสังคม)
2  
616106
น.ส.ประกายเพชร แก้วอินทร์
บัณฑิตวิทยาลัย / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารงานสวัสดิการสังคม)
3  
616116
นางจำรัส วงค์ประเสริฐ
บัณฑิตวิทยาลัย / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารงานสวัสดิการสังคม)
4  
616126
นางอรสา ธาตวากร
บัณฑิตวิทยาลัย / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารงานสวัสดิการสังคม)