เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา ST2013 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620039
น.ส.ปทิตตา สงวนสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
2  
620176
น.ส.สุนารี บำรุงจิตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
3  
620398
น.ส.กุลสตรี ดาทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
4  
620518
น.ส.ธันยาภรณ์ กุลมณี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
620688
น.ส.จิตรานุช พันธ์โภชน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
620738
น.ส.ธิดารักษ์ เคนดง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
620948
น.ส.จุฑามาศ นันทวัฒน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
621101
น.ส.กิ่งกาญจน์ ทิพย์คูนอก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
9  
621208
น.ส.สุจิตรา จันทนะสุต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
10  
621220
น.ส.นฤมล สุขจิตต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
11  
621301
น.ส.นิรมล ชะมาเพ็ชร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
12  
621362
น.ส.ซูไรยา มะเกะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
13  
621452
น.ส.สุกัญญา แย้มสุวรรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน