เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา ST2043 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611973
น.ส.วลัยลักษณ์ ชื่นแตง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
2  
620038
น.ส.สลิลทิพย์ ปรีเจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
3  
620135
น.ส.ดาราณี โตเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
4  
620151
น.ส.พรรณภา ศรีไสยเพชร
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
5  
620297
น.ส.โชติกา ฉัตรธัญธร
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
6  
620303
น.ส.ศศิพิมพ์ ลีลาเลิศพาณิชย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
7  
620320
น.ส.อัยรินทร์ วิวรรณรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
8  
620330
น.ส.สิริกร วงอัยการ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
9  
620339
นายบุญญพัฒศน์ ธนวิศาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
10  
620340
น.ส.มนัสชนก พรึกสลุง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
11  
620352
น.ส.วัชราภรณ์ ศรีนกทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
12  
620368
น.ส.ธิมาพร นาคนวล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
13  
620378
นายจริวัฒน์ วงษาชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
14  
620390
นายภูมิภัทร พูลผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
15  
620406
นายกิตติ์ธเนศ พัชรโชคชัยหิรัญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
16  
620417
น.ส.อาภาวี โฉมศิริ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
620424
น.ส.ศศิวิมล มั่นไพบูลย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
18  
620434
น.ส.อารียาลักษ์ มาลศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
19  
620435
นายจักรพงษ์ อิทธิผลสิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
20  
620451
นายศุภวิชญ์ วงษ์ดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
620453
น.ส.อนุรดี ร่าเริง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
22  
620463
นายชัยสิทธิ์ ทองอำนาจ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
620552
น.ส.สุพัตรา สังแคนพรม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
620613
นายณัฐพงศ์ สังวาลย์มานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
25  
620623
น.ส.ภริษา ทวีพรวรากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
26  
620624
นายณัฐพงค์ ศรีด้วง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
27  
620629
นายศุภกร คุปติชน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
28  
620838
น.ส.ภัทรพร บุญมาแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
29  
620860
นายประสบโชค กุลทนันท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
30  
620904
น.ส.ธัญวลัย จรฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
31  
620917
น.ส.จิรัฐฏิกาล ชาวเมืองปักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
32  
620935
น.ส.สุวนันท์ บุญเรือน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
33  
620946
น.ส.ชลธิชา ประสมสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
34  
620949
นายจิรายุส ก้อนต๊ะเสน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
35  
620951
น.ส.อริสรา สาพรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
36  
620987
น.ส.กนกวรรณ บุญคำภา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
37  
620997
นายธนารัสย์ สุขประเสริฐรัชตะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
38  
621025
น.ส.ศิริวรรณ สันตานนท์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
39  
621048
น.ส.นิชาภา ธาราสันติสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
40  
621222
น.ส.สุชาดา ใจดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
41  
621223
น.ส.ฐิติพร เฉยบรรดิษฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
42  
621294
นายนิติภูมิ อินพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
43  
621305
น.ส.อัญชลิกา สดดอน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
44  
621348
น.ส.ณิชารีย์ ลิ่มเจริญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
45  
621357
นายชัชชัย ศรีแพ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
46  
621367
น.ส.จิณณพัต กุลภัทรภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
47  
621373
น.ส.ประพิชญา ไชยศรีษะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
48  
621376
น.ส.รามาวดี ปีกสันเทียะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
49  
621389
นายสิริวุฒิ ประเทิงจิตต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
50  
621410
น.ส.รวีวัลย์ พูลมี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
51  
621460
นายณชล บริบูรณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
52  
621473
นายชินวัฒน์ คดีไพร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
53  
621518
น.ส.ณัฐกานต์ ขวาคำ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
54  
621520
น.ส.จุฬารัตน์ คาคำมาตร์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
55  
621849
น.ส.ธนาคาร ยอดทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด