เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TH3213 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592085
น.ส.วรางคณา จันทร์วลัยพร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
592858
นายภาณุพงศ์ มูลสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
600987
นายธนภัทร เสมอจิตต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
601094
นายวศิน เสือสมิง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
602521
น.ส.พัชมน จีรทีฆโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
620117
น.ส.กิตติยาพร บ้านด่าน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7  
620950
นายภาสกร พวงขจร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8  
620952
น.ส.ศุภมาศ เลิศไกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9  
621095
น.ส.อติกานต์ สมนึก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10  
621477
น.ส.น้ำทิพย์ มีไทย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์